Procedury organizacji egzaminu ósmoklasisty 2021

Procedury organizacji egzaminu ósmoklasisty 2021  r. w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana  Suskiego we Wrocławiu.

 

(Procedury powstały  w oparciu o :

Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  ( Dz. U z 2020 r. poz 1361),

 Rozporządzenie Men z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek  systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ze zmianami   ( Dz. U. poz .2314)

– informatory  o egzaminie ósmoklasisty opublikowane  na stronie internetowej CKE

– wytyczne  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz  Głównego Inspektoratu Sanitarnego ) dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty/

 

 1. Na egzamin ósmoklasisty może przyjść wyłącznie osoba ( uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, obserwator ) bez objawów chorobowych  kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Uczeń, nauczyciel oraz każda osoba uczestnicząca w egzaminie ósmoklasisty  nie może przyjść na egzamin , jeżeli przebywa w domu z osobą  w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych .
 3. Osoba, która przechorowała COVID -19 ( tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19  ( tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą  dawki danej szczepionki ) może przyjść na egzamin nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji lub osoba na kwarantannie.
 4. Rodzic/ Prawny opiekun nie może wejść z uczniem  na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy w poruszaniu się.
 5. Podczas egzaminu ósmoklasisty w szkole mogą przebywać wyłącznie :
  1. uczniowie klas VIII a, VIII b
  2. osoby zaangażowane w przeprowadzenie testu diagnostycznego członkowie zespołów nadzorujących, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi   sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w czasie egzaminu ósmoklasisty,
  3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości , dezynfekcję, obsługę
  4. dzieci oddziału przedszkolnego  oraz uczniowie  będący w  dniach egzaminu pod opieką świetlicy  szkolnej, nauczyciele
  5. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych , jeśli wystąpi taka konieczność.
 6. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione , w tym rodziców/ opiekunów prawnych uczniów ( z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor szkoły, lub jeżeli uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 7. Uczniowie nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 8. Na egzaminie ósmoklasisty każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, przyborów geometrycznych.  Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.  W razie konieczności skorzystania z rezerwowych przyborów szkoły uczeń ich nie zwraca.
 9. Cudzoziemcy przystępujący do egzaminu ósmoklasisty , którym jako sposób dostosowania testu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki.
 10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą .
 11. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących do egzaminów ósmoklasisty.
 12. Zdający nie grupują się przed szkołą i salą egzaminacyjną zarówno przed rozpoczęciem egzaminu jak i po jego zakończeniu.
 13. Czekając na wejście do szkoły albo do sali, w której przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty na korytarzu szkolnym,  zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 14. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby w maseczkach zakrywających usta i nos.

  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty  po zajęciu miejsc przez uczniów.

 1. Zdający są zobowiązani zakryć usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty . Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej ( w trakcie egzaminu ) uczeń  ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy :
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.
 1. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc , przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 2. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogą –jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu ósmoklasisty , nawet po zajęciu miejsca przy stoliku  ( w przypadku uczniów ) lub kiedy obserwują przebieg  egzaminu siedząc albo stojąc ( w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu  w danej sali).
 3. W przedsionku szkoły uczniowie przybywający na egzamin ósmoklasisty obligatoryjnie myją ręce płynem dezynfekującym, a jeżeli mają przeciwwskazania zdrowotne, to natychmiast myją ręce mydłem.
 4. Po wyjściu z przedsionka szkoły na korytarz szkolny zdający udaje się bezpośrednio zachowując dystans społeczny do swojej szafki, a następnie pod wyznaczoną salę . Tu oczekuje na wejście do sali na wyznaczonym miejscu ( opisane imieniem i nazwiskiem).
 5. Każdy uczeń   zostawia   rzeczy osobiste ( torby, nakrycia wierzchnie, telefony)  w swojej   szafce szkolne.
 6. O godz. 8.40 przewodniczący zespołów  egzaminacyjnych w poszczególnych salach rozpoczną wyczytywanie nazwisk zdających zgodnie z listami uczniów.

Przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej należy powtórzyć informację o zakazie wnoszenia  do Sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.

 1. Uczniowie wchodzą do sali pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować .
 2. Każdy uczeń zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został wylosowany.
 3. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty przewodniczący komisji informuje o obowiązujących zasadach dotyczących procedur związanych z przeprowadzeniem egzaminu   oraz zasadach bezpieczeństwa tj :
 4. a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali oraz każdorazowo, kiedy w sali  do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną
 5. b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi;
 6. c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania ( zakrywanie ust zgięciem łokcia)
 7. d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.

Oraz przypomina uczniom o:

– konieczności samodzielnego rozwiązywani zadań w czasie egzaminu

– zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych

– ustawieniu butelki z wodą na podłodze, przy nodze stolika

– na  10 minut przed zakończeniem  pracy z arkuszem o przeniesieniu  odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

– o dodatkowych 5 minutach po czasie przeznaczonym na rozwiązanie testu na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.

– o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy

 1. Godzina 9.00 uczniowie otrzymują  arkusze egzaminacyjne  oraz naklejki przygotowane przez OKE
 2. Po rozdaniu arkuszy uczeń ma obowiązek :

– zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiazywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1 oraz na 2 stronie arkusza egzaminacyjnego

– sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego

– sprawdzenia, czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi

– sprawdzenia czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

– sprawdzenia numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE

 1. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym w wyznaczonych miejscach ( na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi) , uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
 2. W przypadku uczniów korzystających z dostosowania form i warunków zdawania egzaminu czynności związane z kodowaniem arkusza testowego  oraz  umieszczeniem naklejek przygotowanych przez OKE wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 3. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego  sprawdzają w obecności uczniów  poprawność zamieszczenia  danych oraz naklejek  w arkuszu egzaminacyjnym.
 4. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania , przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy w miejscu widocznym dla wszystkich zdających , faktyczny  czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z  danym arkuszem diagnostycznym.

 

 

Czas trwania pracy z arkuszem egzaminacyjnym :

Standardowy

Dostosowanie warunków egzaminu
Język polski
120 minut 180 minut

 

Matematyka
100 minut 150 minut

 

Język angielski
90 minut 135                       minut

 

 

 1. w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są  instrukcje w języku polskim  dotyczące rozwiazywania zadań , przerwy na zapoznanie się z treścią zadań  oraz przerwy przeznaczone rozwiązywanie poszczególnych zadań
 2. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych, uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej . W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych , decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje  przewodniczący zespołu nadzorującego.
 3. Egzamin ósmoklasisty odbywa się w wyznaczonych salach, według podanego wcześniej przez wychowawcę poprzez dziennik Librus  przydziału:

Sala 35- standardowy czas pisania egzaminu ( język polski- 120 min, matematyka-100 min. , język angielski -90 min.)

Sala 32-  wydłużony czas pisania egzaminu ( język polski 180 min.+ lektor; matematyka-150 min; język angielski -135 min)

Sala 31 -standardowy czas pisania egzaminu ( język polski -120 min; matematyka -100 min; język angielski- 90 min. )

Sala 30- standardowy czas pisania egzaminu( język polski -120 min; matematyka -100 min; język angielski -90 min).

Sala 29 – wydłużony czas pisania egzaminu ( język polski- 180 min, matematyka- 120 min); standardowy czas pisania egzaminu (język angielski- 90 min)

Sala 28 – wydłużony czas pisania (  język polski 180 min.+ lektor; matematyka-150 min; język angielski -135 min)

 1.  Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć  poruszanie się po sali egzaminacyjnej , konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy uczniów  w pozycji stojącej.  Poruszanie się po sali
 2. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali.

35.W przypadku konieczności wyjścia z sali uczeń sygnalizuje taka potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz  na swoim stoliku . Wychodząc z sali zakrywa usta i nos.

 1. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi, których ten obowiązek dotyczy.
 2. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym :

– informuje zdających zakończeniu pracy,

– wyznacza dodatkowy czas na ( 5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów na kartę odpowiedzi   ( dotyczy to zdających, którzy mają obowiązek  zaznaczania odpowiedzi na karcie)

– poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika .

 

 1. Jeżeli uczeń zakończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
 2. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi , i sprawdzają kompletność materiałów. Wykonując czynności, o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. Uczniowie podczas tych czynności mają zakryte usta i nos. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych (obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej odległości), na opuszczenie sali

40 . Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym . Wychodząc z sali zakrywa usta i nos.

 1. Po arkusza egzaminacyjnego uczeń wychodzi z sali, udaje się bezpośrednio w kierunku wyjścia i opuszcza budynek szkoły. Wrażeniami egzaminacyjnymi dzieli się kolegami i koleżankami za pośrednictwem komunikatorów.
 2. Członkowie zespołu nadzorującego w trakcie czynności organizacyjnych są zobowiązani zakryć usta i nos i mieć założone rękawiczki.
 3. Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu umieszczone są informacje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, że pomiędzy zdającymi zachowany jest co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.
 5. Sale są wietrzone przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę w trakcie testu ( jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po teście dbając o zapewnienie komfortu uczniów i nauczycieli uczestniczących w przeprowadzaniu testu diagnostycznego.
 6. Ławki i krzesła w sali są dezynfekowane przed i po każdym dniu egzaminu ósmoklasisty .
 7. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty nie musiały ich otwierać ( nie dotyczy egzaminu z języka nowożytnego w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których jest odtwarzane nagranie z płyty CD).

48 . Na terenie szkoły wyznaczone jest  pomieszczenie , wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący , w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych- izolatorium

 1. Wychowawca informuje przewodniczącego zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w danej sali, że w  tej sali do egzaminu  przystępuje uczeń chorujący na alergię  albo inne schorzenie , którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego  nadzorujący przebieg egzaminu  w danej sali muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia jako objawów niepokojących

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zadającego

1) Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu- izolatorium sala 10 z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób .

2) W przypadku  podejrzenia zakażenia ucznia   zdającego  egzamin  przewodniczący zespołu egzaminacyjnego  niezwłocznie powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych  o zaistniałej sytuacji  w celu pilnego odebrania ucznia  ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe .

3) W przypadku, gdy stan zdrowia członka zespołu nadzorującego nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 

4)Pracownicy szkoły w przypadku niepokojących objawów  nie powinni przychodzić do pracy. Powinni skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 lub 112

5) Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego ( https://www.gov.pl/web/gis) oraz Ministra Zdrowia ( www.gov.pl/web/koronawirus ) a także przepisów prawa

6) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 , należy niezwłocznie odsunąć go od pracy . Należy poinformować pracownika o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu , zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty).

7) W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzeniu egzaminów danej Sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie przerwać egzamin oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt. 8)

8) Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu

 1. a) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe – zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
 2. b) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

9)  Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie SARS-CoV-2, i zalecenie stosowania się do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.