Procedura bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym

Organizacja opieki w przedszkolu 

 1. Jedna grupa dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
 2. Do grupy  w miarę możliwości organizacyjnych przyporządkowani, będą ci sami nauczyciele i opiekunowie.
 3. Nauczyciele i opiekunowie między sobą powinni zachowywać  między sobą dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m,
 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 5. Liczba dzieci w grupie uzależniona jest od metrażu sali.  Szkoła  dysponuje 1 salą oddziału przedszkolnego  o powierzchni 44 metrów kw. 44 m= 11 osób, w tym 1 nauczyciel, 1 woźna oddziałowa oraz 9 dzieci
 6. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno – sanitarnych, np. łazienek i toalet). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię  sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących.
 7. W sali oddziału przedszkolnego, w której przebywać będą dzieci, nie będzie zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowe zabawki, pacynki), a wykorzystywane przez dziecko w zabawie zabawki i  przybory  będą  czyszczone lub dezynfekowane przed użyciem przez kolejne dziecko.
 8. Dzieci nie powinny przynosić ze sobą do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów i zabawek, z wyłączeniem wyprawki przekazanej rodzicom na czas zdalnego nauczania ( podręczni, klej, temperówka, nożyczki, farby) oraz drugiego śniadania zapakowanego w pojemnik do przechowywania żywności.
 9. W pracę edukacyjno – opiekuńczą z dziećmi w miarę możliwości  organizacyjnych nie należy   angażować  osób  powyżej 60 lat.
 10. Opieki na dziećmi nie może  sprawować nauczyciel, woźna oddziałowa  z objawami chorobowymi: kaszel, gorączka itp. 
 11. Pracownicy, którzy sprawują opiekę nad dziećmi ( nauczyciel, woźna oddziałowa) unikają kontaktu z pozostałymi pracownikami szkoły , a w szczególnych sytuacjach nawiązują kontakt przez telefon komórkowy.
 12. Podczas zabaw swobodnych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości  wykorzystując cała wolna przestrzeń sali.

HIGIENA  I DEZYNFEKCJA

 1. Codziennie przeprowadzane  są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 3. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, korytarzach   wywieszone  są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a dozownikach z płynem do dezynfekcji  instrukcja.
 5. Na bieżąco prowadzone jest mycie, czyszczenie i  dezynfekcja toalet.
 6. Nauczyciele i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka). 
 7. Personel szkoły zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania  zasad higieny  i bezpieczeństwa.

Higiena dzieci: 

 1. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym , w tym w szczególności:
 • wyjaśniać dzieciom jakie zasady higieny obowiązują w oddziale przedszkolnym  i dlaczego zostały wprowadzone;
 • systematycznie przypominać dzieciom obowiązujące w przedszkolu zasady bezpieczeństwa i higieny;
 • przypominać dzieciom etapy mycia rąk, zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz zorganizować pokaz mycia rąk i ich dezynfekcji;
 • zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody i mydła, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na powietrzu;
 • wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust i nosa;
 • wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania przedmiotów, zabawek, placów do ust;
 • zachęcać dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą podczas zabawy, pobytu na powietrzu  i prac przy stolikach.;
 • wszystkie podejmowane działania nauczyciele odnotowują w dzienniku zajęć. 
 • Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do prowadzenia i przestrzegania zasad higieny i profilaktyki, w tym w szczególności: 
 • rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu; 
 • rodzice/ prawni opiekunowie powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu, kaszlu;
 • rodzice /prawni opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.