Procedura bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym

 Procedury  zapewnienia bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym  w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 im. prof. M. Suskiego  we Wrocławiu w związku z wystąpieniem COVID-19 .

 

Procedury opracowano na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego , ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Zarządzenia Nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r.

 Procedury przyprowadzania i odbioru  dziecka wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego.
 1. Rodzice oraz osoby trzecie nie mają prawa przebywać na terenie placówki.
 2. Do oddziału przedszkolnego przyprowadzane są od godz. 7.00. tylko dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną .
 3. Dzieci z objawami chorobowymi np. katar, kaszel, gorączka nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, dyrektor szkoły ma prawo nie wpuścić go do placówki, a rodzica poprosić o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem
 5. Przyprowadzanie i odbierane dzieci odbywa się wyłącznie  przez  zdrowych rodziców/opiekunów prawnych.
 6. Nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, jak również jeżeli w rodzinach są zachorowania na COVID-19.
 7. Przy pierwszym przyjściu dziecka do placówki, rodzic przekazuje wymagane dokumenty zgodne z Zarządzeniem nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia  z dnia 6 maja 2020 w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie stanu epidemii, zamieszczone na stronie internetowej szkoły sp85.wroc.pl
 8. W przedsionku szkoły może przebywać jedno dziecko z rodzicem/ prawnym opiekunem, pozostali rodzice / opiekunowie prawni oczekują na wejście na dziedzińcu szkoły z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 2 metrów.
 9. W przedsionku szkoły osoby dorosłe obligatoryjnie dezynfekują ręce  zachowując wszelkie środki ostrożności ( m.in. obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne ). Przypominamy, iż w czasie przejścia dziecka z domu do szkoły i z powrotem dziecko ma być zaopatrzone w maseczkę ochronną.
 10. Każdorazowo przed wejściem do szkoły dzieciom mierzona jest temperatura ciała przez pracownika szkoły bezdotykowym termometrem. W przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie przyjęte do oddziału.
 11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 12. Rodzic/ opiekun prawny przyprowadza dziecko i w przedsionku szkoły po zmierzeniu temperatury, zdejmuje mu osłonę nosa i ust i przekazuje dziecko pracownikowi szkoły, który nadzoruje przebieranie się dziecka w szatni, umycie dokładne rąk i odprowadza je do sali.
 13. Dziecko na teren szkoły i ze szkoły nie może wnieść, ani wynieść niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.
 14. Czas odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego do godz. 16.00. Pracownik szkoły idzie z dzieckiem do szatni, nadzorując jego przebranie się i przekazuje dziecko rodzicowi, który zakłada mu osłonę na nos i usta.
 15. Wszelki kontakt rodzica/ opiekuna prawnego z nauczycielem oddziału przedszkolnego odbywa się poprzez wewnętrzy domofon( w przedsionku szkoły)

 

Procedury postępowania  na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowań na COVID-19
PERSONEL SZKOŁY
 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Pracownicy, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostając w domu skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym , a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażenia koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów  sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwa miejscowo powiatowa stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 7. Na terenie placówki, na tablicy ogłoszeń (w przedsionku szkoły , na parterze szkoły, w sali oddziałowej numery telefonów – służb medycznych i stacji sanitarno- epidemiologicznych.
DZIECI
 1. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów, złego samopoczucia należy odizolować dziecko od grupy, poinformować dyrektora oraz telefonicznie rodzica/ prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z placówki. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego opiekuna Dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka. 
 2. Dziecko z objawami chorobowymi należy odizolować w izolatorium – gabinecie pielęgniarki szkolnej, wyposażonym  w środki ochrony osobistej(fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 
 3. Opiekę nad dzieckiem sprawuje wytypowany przez dyrektora pracownik przedszkola, który kontroluje stan zdrowia dziecka i sprawdza temperaturę dziecka. 
 4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID – 19 lub jej podejrzenia rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań. 
 5. W razie potwierdzenia zachorowania na COVID-19 dyrektor, wicedyrektor szkoły kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną we Wrocławiu  o  konsultację w celu wdrożenia odpowiednich procedur. 
 6. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba lub dziecko podejrzane o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 7. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci. Dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 
 8. Obszar, w który poruszał się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki, uchwyty, wyłączniki, przyciski itp. 
 
Organizacja opieki w przedszkolu 
 1. Jedna grupa dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
 2. Do grupy  w miarę możliwości organizacyjnych przyporządkowani, będą ci sami nauczyciele i opiekunowie.
 3. Nauczyciele i opiekunowie między sobą powinni zachowywać  między sobą dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m,
 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 5. Liczba dzieci w grupie uzależniona jest od metrażu sali.  Szkoła  dysponuje 1 salą oddziału przedszkolnego  o powierzchni 44 metrów kw. 44 m= 11 osób, w tym 1 nauczyciel, 1 woźna oddziałowa oraz 9 dzieci
 6. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno – sanitarnych, np. łazienek i toalet). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię  sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących.
 7. W sali oddziału przedszkolnego, w której przebywać będą dzieci, nie będzie zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowe zabawki, pacynki), a wykorzystywane przez dziecko w zabawie zabawki i  przybory  będą  czyszczone lub dezynfekowane przed użyciem przez kolejne dziecko.
 8. Dzieci nie powinny przynosić ze sobą do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów i zabawek, z wyłączeniem wyprawki przekazanej rodzicom na czas zdalnego nauczania ( podręczni, klej, temperówka, nożyczki, farby) oraz drugiego śniadania zapakowanego w pojemnik do przechowywania żywności.
 9. W pracę edukacyjno – opiekuńczą z dziećmi w miarę możliwości  organizacyjnych nie należy   angażować  osób  powyżej 60 lat.
 10. Opieki na dziećmi nie może  sprawować nauczyciel, woźna oddziałowa  z objawami chorobowymi: kaszel, gorączka itp. 
 11. Pracownicy, którzy sprawują opiekę nad dziećmi ( nauczyciel, woźna oddziałowa) unikają kontaktu z pozostałymi pracownikami szkoły , a w szczególnych sytuacjach nawiązują kontakt przez telefon komórkowy.
 12. Podczas zabaw swobodnych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości  wykorzystując cała wolna przestrzeń sali.
HIGIENA  I DEZYNFEKCJA
 1. Codziennie przeprowadzane  są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 3. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, korytarzach   wywieszone  są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a dozownikach z płynem do dezynfekcji  instrukcja.
 5. Na bieżąco prowadzone jest mycie, czyszczenie i  dezynfekcja toalet.
 6. Nauczyciele i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka). 
 7. Personel szkoły zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania  zasad higieny  i bezpieczeństwa.
Higiena dzieci: 

Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym , w tym w szczególności:

 • wyjaśniać dzieciom jakie zasady higieny obowiązują w oddziale przedszkolnym  i dlaczego zostały wprowadzone;
 • systematycznie przypominać dzieciom obowiązujące w przedszkolu zasady bezpieczeństwa i higieny;
 • przypominać dzieciom etapy mycia rąk, zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz zorganizować pokaz mycia rąk i ich dezynfekcji;
 • zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody i mydła, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na powietrzu;
 • wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust i nosa;
 • wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania przedmiotów, zabawek, placów do ust;
 • zachęcać dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą podczas zabawy, pobytu na powietrzu  i prac przy stolikach.;
 • wszystkie podejmowane działania nauczyciele odnotowują w dzienniku zajęć. 
 • Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do prowadzenia i przestrzegania zasad higieny i profilaktyki, w tym w szczególności: 
 • rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu; 
 • rodzice/ prawni opiekunowie powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu, kaszlu;
 • rodzice /prawni opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do prowadzenia i przestrzegania zasad higieny i profilaktyki, w tym w szczególności:

 • rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu; 
 • rodzice/ prawni opiekunowie powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu, kaszlu;
 • rodzice /prawni opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 

 

 • Procedury przebywania dzieci na świeżym powietrzu.
  1. Zakazuje się wyjść  dzieci z oddziału przedszkolnego  na zewnątrz poza teren szkoły, np. na spacer do parku.
  2. Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie szkoły- boisko i tereny przyległe.
  3. Podczas pobytu na powietrzu nauczyciel i woźna oddziałowa zwracają uwagę na zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy dziećmi i personelem.
  4. Używany sprzęt do zabaw na powietrzu będzie czyszczony z użyciem detergentu po każdorazowym użyciu.
  5. Wyłącza się czasowo z użycia plac zabaw. Szkoła nie ma możliwości organizacyjno- finansowych przeprowadzania codziennego profesjonalnego odkażania.
  6. Po przyjściu z pobytu na powietrzu nauczyciel nadzoruje prawidłowe mycie rąk.

 

 Procedury szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami
 1. Rodzice/ opiekunowie prawni  przyprowadzając dziecko do oddziału przedszkolnego oprócz obowiązku wypełnienia dokumentów wynikających z w/w procedur obligatoryjnie podają do wiadomości nauczyciela oddziału przedszkolnego aktualne, dostępne  numery telefonów do szybkiego kontaktu.
 2. Podane numery telefonów przez rodziców/ opiekunów prawnych muszą być zawsze aktywne.
 3. Każda zmiana numeru telefonu rodzica/ opiekuna prawnego powinna być niezwłocznie zgłoszona wychowawcy.
 4. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru  telefonu ze szkoły.