Procedura bezpieczeństwa podczas organizacji konsultacji dla uczniów klas 4-7

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa
w zakresie organizacji konsultacji
dla uczniów klas 4-7
w czasie trwania pandemii COVID – 19  

 

opracowano na podstawie:

 • rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19; 
 • rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19; 
 • wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – konsultacje w szkole

 

 1. Od 1 czerwca 2020 w szkole SP-85 organizowane są konsultacje dla uczniów klas 4-7.
 2. Wychowawca poprzez dziennik elektroniczny Librus podaje do wiadomości uczniów i rodziców informację o harmonogramie konsultacji klas 4-7, który będzie umieszczony na stronie szkoły www.sp85.wroc.pl  i w dzienniku elektronicznym Librus.
 3. Nauczyciel przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny Librus przyjmuje indywidualne mailowe zgłoszenia uczniów na konsultacje.
 4. Nauczyciel przedmiotu po umówieniu się z uczniami na konsultacje sporządza listę uczniów na kolejny tydzień konsultacji i przesyła wychowawcy do czwartku do godz.12.00.
 5. Wychowawcy przygotowują harmonogram konsultacji dla klasy i wysyła do sekretariatu szkoły: sekretariat.sp085@wroclawskaedukacja.pl  do piątku do godz. 9.00.
 6. W  przypadku większej liczby uczniów zgłoszonych  do udziału w konsultacji (powyżej 12 uczniów) nauczyciele organizują kolejne konsultacje i wyznaczają dodatkowy termin spotkania.
 7. Uczeń jest zobowiązany mailowo potwierdzić  nauczycielowi udział w konsultacjach poprzez dziennik Librus. Jeśli uczeń umówił się na konsultację a nie może przyjść  zgłasza ten fakt  mailowo odpowiednio wcześniej nauczycielowi.
 8. Uczniowie, którzy zgłoszą się na konsultacje bez uprzedniego kontaktu z nauczycielem przedmiotu lub zgłoszą się do szkoły bez wymaganego oświadczenia, nie będą przyjmowani na konsultacje.
 9. Nauczyciel może prowadzić konsultacje indywidualne lub grupowe.
 10. Czas trwania konsultacji według załączonego harmonogramu. (Załącznik 2)
 11. Rodzice oraz osoby trzecie nie mają prawa przebywać na terenie placówki.
 12. Każdorazowo przed wejściem do szkoły uczniom mierzona jest temperatura ciała przez pracownika szkoły bezdotykowym termometrem.
 13. Każdy rodzic/opiekun prawny ucznia/ uczennicy korzystającego/ -ej z konsultacji w  szkole zobowiązany jest do złożenia oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej procedury. ( zgoda na pomiar temperatury/ oświadczenie o stanie zdrowia  dziecka). Załącznik do pobrania na stronie internetowej szkoły www.sp85.wroc.pl w panelu konsultacje dla klas 4-7.
 14. Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w pkt. 13 uczeń przynosi każdorazowo do szkoły w dniu konsultacji i przekazuje nauczycielowi prowadzącemu konsultacje. Nauczyciel odnotowuje w oświadczeniu czas pobytu ucznia na terenie placówki i przy wyjściu ze szkoły wkłada oświadczenie do segregatora w portierni szkoły.
 • Do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych ( gorączka, kaszel, katar)
 • Nie wolno przychodzić do szkoły , jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych .
 • W przedsionku szkoły może przebywać tylko 1 osoba, pozostali uczniowie oczekują na wejście na dziedzińcu szkoły z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego – min. 2 m.
 • W przedsionku uczniowie obligatoryjnie dezynfekują ręce zachowując wszelkie środki ostrożności ( m.in. obowiązkowa osłona ust i nosa). Przypominamy, iż każdy uczeń ma być zaopatrzony w maseczkę ochronną). W przypadku przeciwskazań zdrowotnych  do używania płynów dezynfekcyjnych, uczeń po wejściu do szkoły myje ręce.
 1. O wyznaczonej godzinie konsultacji nauczyciel oczekuje na ucznia/ grupę na parterze szkoły.
 2. W grupie w jednej sali klasowej może przebywać do 12 uczniów.
 3. Uczeń zobowiązany jest przyjść punktualnie do szkoły, zgodnie z wyznaczoną godziną.
 4. Uczniowie udają się pod opieką nauczyciela prowadzącego konsultację do wyznaczonej sali lekcyjnej.
 • W salach konsultacji obowiązują następujące zasady dystansu społecznego:
 1. na 1 osobę w sali przypada 4 m kw.
 2. pomiędzy osobami należy zachować odległość 2 m
 3. odstęp pomiędzy stolikami wynosi 1, 5 m ( 1 uczeń – 1 stolik)
 4. sala jest często wietrzona ( co najmniej raz na godzinę ), utrzymywana w czystości poprzez dezynfekcję powierzchni dotykowych ( klamki, blaty stolików, poręcze krzeseł)
 • Uczniowie nie wnoszą do szkoły podczas konsultacji żadnych przedmiotów oprócz podręczników, zeszytów i przyborów do pisania.
 • W czasie konsultacji nie ma możliwości pożyczania przyborów i podręczników zarówno między uczniami, jak i między nauczycielem a uczniem.
 1. Podczas pobytu w szkole uczniowie nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans społeczny, unikają dotykania oczu, nosa i ust.
 • Nauczyciel umówiony na konsultację z uczniami posiada aktualne i aktywne numery telefonów kontaktowych do rodziców / opiekunów prawnych (szybka komunikacja).
 1. Nauczyciele prowadzący konsultacje są wyposażeni w środki ochrony osobistej – przyłbice, maseczki, rękawiczki.
 2. Wychowawcy klas i nauczyciele prowadzący konsultacje wyjaśniają uczniom , jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego są wprowadzane.
 3. Nauczyciele prowadzący konsultacje zwracają uwagę , aby uczniowie bezwzględnie przestrzegali zasad bezpieczeństwa i higieny (dystans społeczny, częste i regularnie mycie rąk).
 4. Uczniowie zachowując dystans społeczny mogą skorzystać z indywidualnych szafek ubraniowych.
 5. Nauczyciele dopilnowują, żeby nie tworzyły się większe skupiska uczniów, zawracają uwagę uczniom na zachowanie dystansu społecznego przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.
 • Nauczyciele zwracają uwagę uczniom na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 1. W salach, w których prowadzone są konsultacje wywieszone są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Podczas pobytu uczniów w szkole w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez ucznia niepokojących objawów, złego samopoczucia należy odizolować dziecko od grupy, poinformować dyrektora oraz telefonicznie rodzica/ prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z placówki. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego opiekuna Dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
 • Ucznia/ uczennicę z objawami chorobowymi należy odizolować w izolatorium – gabinecie pielęgniarki szkolnej, wyposażonym  w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 1. Opiekę nad uczniem/ uczennicą sprawuje wytypowany przez dyrektora pracownik szkoły, który kontroluje stan zdrowia dziecka i sprawdza temperaturę dziecka.
 • W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID – 19 lub jej podejrzenia rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 • W razie potwierdzenia zachorowania na COVID-19 dyrektor, wicedyrektor szkoły kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną we Wrocławiu o  konsultację w celu wdrożenia odpowiednich procedur.
 • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba lub uczeń/ uczennica podejrzany/na o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • W przypadku, gdy uczeń/ uczennica został/ła skierowany/ na  do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły.  Dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 1. Obszar, w którym poruszał/ła się i przebywał/ła uczeń/ uczennica  należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki, uchwyty, wyłączniki, przyciski itp.
 2. Przed przyjściem do szkoły uczniowie, nauczyciele, rodzice zapoznają się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w SP-85 i bezwzględnie ich przestrzegają.

 

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE DRUK

do Procedury  zapewnienia bezpieczeństwa w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 w zakresie organizacji konsultacji dla uczniów klas  4-7 w czasie trwania pandemii COVID – 19.

 

 

Załącznik nr 2 – HARMONOGRAM KONSULTACJI KLAS 4-7

do Procedury  zapewnienia bezpieczeństwa w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 w zakresie organizacji konsultacji dla uczniów klas  4-7 w czasie trwania pandemii COVID – 19.