Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem

PROCEDURY POSTĘPOWANIA  NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWAŃ NA COVID-19

 

PERSONEL SZKOŁY

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Pracownicy, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostając w domu skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym , a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer  999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażenia koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów  sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwa miejscowo powiatowa stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych    instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe

( klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 1. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 2. Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 3. Na terenie placówki, na tablicy ogłoszeń (w przedsionku szkoły , na parterze szkoły, w salach ) umieszczone zostaną numery telefonów – służb medycznych i stacji sanitarno- epidemiologicznych.

 

UCZNIOWIE

1.Podczas pobytu uczniów w szkole w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez ucznia  niepokojących objawów, złego samopoczucia należy odizolować dziecko od grupy, poinformować dyrektora oraz telefonicznie rodzica/ prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z placówki. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego opiekuna Dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka.

 1. Ucznia/ uczennicę z objawami chorobowymi należy odizolować w izolatorium – gabinecie pielęgniarki szkolnej,  wyposażonym  w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 2. Opiekę nad uczniem/ uczennicą sprawuje wytypowany przez dyrektora pracownik szkoły, który kontroluje stan zdrowia dziecka i sprawdza temperaturę dziecka.
 3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID – 19 lub jej podejrzenia rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 4. W razie potwierdzenia zachorowania na COVID-19 dyrektor, wicedyrektor szkoły kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną we Wrocławiu  o  konsultację w celu wdrożenia odpowiednich procedur.
 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba lub dziecko podejrzane o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 6. W przypadku, gdy uczeń/ uczennica został/ła  skierowany/ na  do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły.  Dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 7. Obszar, w którym poruszał/ła się i przebywał/ła  uczeń/ uczennica  należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki, uchwyty, wyłączniki, przyciski itp.