PROCEDURA ORGANIZACJI TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

PROCEDURA  ORGANIZACJI TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH
ORGANIZOWANYCH W TERMINIE 17,18,19 MARCA  2021  r. w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 im. prof. M. Suskiego we Wrocławiu.
 
 1. Na test diagnostyczny  może przyjść wyłącznie osoba ( uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły) bez objawów chorobowych  kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Uczeń, nauczyciel oraz każda osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na test, jeżeli przebywa w domu z osobą  w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych .
 3. Rodzic/ Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy w poruszaniu się.
 4. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie :
  1. uczniowie klas VIII a, VIII b
  2. osoby zaangażowane w przeprowadzenie testu diagnostycznego nauczyciele, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi   sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w czasie testu diagnostycznego
  3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości , dezynfekcję, obsługę
  4. uczniowie klas I- III  oraz nauczyciele
  5. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych , jeśli wystąpi taka konieczność.
 5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione , w tym rodziców/ opiekunów prawnych uczniów ( z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania testu wydał dyrektor szkoły, lub jeżeli uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 6. Uczniowie nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 7. Na teście diagnostycznym  każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych przyborów geometrycznych.  Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.  W razie konieczności skorzystania z rezerwowych przyborów szkoły uczeń ich nie zwraca.
 8. Cudzoziemcy przystępujący do danego testu diagnostycznego, którym jako sposób dostosowania testu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki.
 9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą .
 10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących do testów diagnostycznych.
 11. Zdający nie grupują się przed szkołą i salą egzaminacyjną zarówno przed rozpoczęciem egzaminu jak i po jego zakończeniu.
 12. Czekając na wejście do szkoły albo do sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny  na korytarzu szkolnym,  zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 13. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby w maseczkach zakrywających usta i nos.

( rekomenduje się maseczki chirurgiczne ) Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

 1. Zdający są zobowiązani zakryć usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny . Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej ( w trakcie testu ) uczeń  ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy :
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.
 1. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc , przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 2. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogą –jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku  ( w przypadku uczniów ) lub kiedy obserwują przebieg testu siedząc albo stojąc ( w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie testu w danej sali).
 3. W przedsionku szkoły uczniowie przybywający na testy diagnostyczne obligatoryjnie myją ręce płynem dezynfekującym, a jeżeli mają przeciwwskazania zdrowotne, to natychmiast myją ręce mydłem.
 4. Po wyjściu z przedsionka szkoły na korytarz szkolny zdający udaje się bezpośrednio zachowując dystans społeczny do swojej szafki, a następnie pod wyznaczoną salę . Tu oczekuje na wejście do sali na wyznaczonym miejscu ( opisane imieniem i nazwiskiem).
 5. Każdy uczeń   zostawia   rzeczy osobiste ( torby, nakrycia wierzchnie, telefony)  w swojej   szafce szkolne.
 6. O godz. 8.45 przewodniczący zespołów egzaminacyjnych w poszczególnych salach rozpoczną wyczytywanie nazwisk zdających zgodnie z listami uczniów.
 7. Uczniowie wchodzą do sali pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować .
 8. Każdy uczeń zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został wylosowany.
 9. Przed rozpoczęciem testu diagnostycznego przewodniczący komisji informuje o obowiązujących zasadach dotyczących procedur związanych z przeprowadzeniem testu diagnostycznego oraz zasadach bezpieczeństwa tj :
 10. a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali oraz każdorazowo, kiedy w sali  do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną
 11. b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi;
 12. c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania ( zakrywanie ust zgięciem łokcia)
 13. d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.

Oraz przypomina uczniom o:

– konieczności samodzielnego rozwiązywani zadań w czasie testu diagnostycznego

– zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych

– ustawieniu butelki z wodą na podłodze, przy nodze stolika

– na  10 minut przed zakończeniem  pracy z arkuszem o przeniesieniu  odpowiedzi na kartę odpowiedzi. ( sala 29, sala 30, sala 31, sala 35)

– o dodatkowych 5 minutach po czasie przeznaczonym na rozwiązanie testu na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi  ( sala 29, sala 30, sala 31, sala 35)

– o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy

 1. Godzina 9.00 uczniowie otrzymują arkusze testów egzaminacyjnych.
 2. Po rozdaniu arkuszy uczeń ma obowiązek :

– zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiazywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1 oraz na 2 stronie arkusza diagnostycznego

– sprawdzenia kompletności arkusza diagnostycznego ,

– sprawdzenia, czy zeszyt arkusza diagnostycznego zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony

– sprawdzenia numeru PESEL na  wizytówce  ucznia

 1. Przed rozpoczęciem pracy z testem diagnostycznym w wyznaczonych miejscach ( na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi) , uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL ( sala 29, sala 30, sala 31, sala 35)
 2. W przypadku uczniów korzystających z dostosowania form i warunków zdawania egzaminu czynności związane z kodowaniem arkusza testowego wykonują członkowie zespołu nadzorującego ( sala 28, sala32)
 3. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania , przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy w miejscu widocznym dla wszystkich zdających , czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z  danym arkuszem diagnostycznym.
 4. Do czasu trwania pracy z testem diagnostycznym nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia na kartę odpowiedzi ( 5 minut)

 

Czas trwania pracy z testem diagnostycznym :

Standardowy Dostosowanie warunków egzaminu
Język polski
120 minut 180 minut

 

Matematyka
100 minut 150 minut

 

Język angielski
90 minut 135                       minut

 

 

 1. Test diagnostyczny odbywa się w wyznaczonych salach, według podanego wcześniej przez wychowawcę poprzez dziennik Librus przydziału:

Sala 35- standardowy czas pisania egzaminu ( język polski- 120 min, matematyka-100 min. , język angielski -90 min.)

Sala 32- ( wydłużony czas pisania egzaminu ( język polski 180 min.+ lektor; matematyka-150 min; język angielski -135 min)

Sala 31 -standardowy czas pisania egzaminu ( język polski -120 min; matematyka -100 min; język angielski- 90 min. )

Sala 30- standardowy czas pisania egzaminu( język polski -120 min; matematyka -100 min; język angielski -90 min).

Sala 29 – wydłużony czas pisania egzaminu ( język polski- 180 min, matematyka- 120 min); standardowy czas pisania egzaminu (język angielski- 90 min)

Sala 28 – wydłużony czas pisania (  język polski 180 min.+ lektor; matematyka-150 min; język angielski -135 min)

 

 1. W czasie trwania testu diagnostycznego z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali.

32.W przypadku konieczności wyjścia z sali uczeń sygnalizuje taka potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu na wyjście zdający pozostawia zamknięty test na swoim stoliku . Wychodząc z sali zakrywa usta i nos.

 1. Jeżeli uczeń zakończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę ( jeżeli zakończył pracę z testem diagnostycznym ) najpóźniej 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem . W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem testu ( nawet jeśli zdający zakończył pracę z testem  ) uczeń nie opuszcza sali egzaminacyjnej.

35 . Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym .

 1. Po oddaniu testu diagnostycznego uczeń wychodzi z sali, udaje się bezpośrednio w kierunku wyjścia i opuszcza budynek szkoły. Wrażeniami egzaminacyjnymi dzieli się kolegami i koleżankami za pośrednictwem komunikatorów.
 2. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają testy diagnostyczne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Testy są rozdawane zdającym również z zachowaniem obostrzeń sanitarnych w  rękawiczkach oraz maseczkach zakrywających  usta i nos.
 3. Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu umieszczone są informacje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, że pomiędzy zdającymi zachowany jest co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.
 5. Sale są wietrzone przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę w trakcie testu ( jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po teście dbając o zapewnienie komfortu uczniów i nauczycieli uczestniczących w przeprowadzaniu testu diagnostycznego.
 6. Ławki i krzesła w sali są dezynfekowane przed i po każdym teście diagnostycznym .
 7. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzeniu testu diagnostycznego nie musiały ich otwierać ( nie dotyczy testu diagnostycznego z języka nowożytnego w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których jest odtwarzane nagranie z płyty CD).

43 . Na terenie szkoły wyznaczone jest  pomieszczenie , wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący , w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych- izolatorium

 1. Wychowawca informuje nauczycieli przeprowadzających test diagnostyczny w danej sali, że w tej sali do testu diagnostycznego przystępuje uczeń chorujący na alergię albo inne schorzenie , którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.  Nauczyciele nadzorujący przebieg testu diagnostycznego w danej sali muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia jako objawów niepokojących
 2. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem :
 • Pracownicy szkoły w przypadku niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 lub 112
 • Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego ( https://www.gov.pl/web/gis) oraz Ministra Zdrowia ( gov.pl/web/koronawirus ) a także przepisów prawa
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 , należy niezwłocznie odsunąć go od pracy . Należy poinformować pracownika o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu , zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty).
 • W przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu testu diagnostycznego w danej sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS CoV-2 należy niezwłocznie przerwać test diagnostyczny tego ucznia oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt. 5
 • Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby , nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły. Osoba przejawiająca objawy choroby zostaje odizolowana w odrębnym pomieszczeniu  ( izolatorium) .
 • O zaistniałej sytuacji dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów ucznia w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – także pogotowie ratunkowe .