Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie organizacji konsultacji dla uczniów klas 8

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa

 w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 w zakresie organizacji konsultacji dla uczniów klas  VIII

w czasie trwania pandemii COVID – 19  

 

opracowano na podstawie:

 • rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19; 
 • rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19; 
 • wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – konsultacje w szkole

 

 1. Od 25 maja 2020 w szkole SP-85 organizowane są konsultacje dla uczniów klas VIII.
 2. Nauczyciel przedmiotu podaje do wiadomości uczniów i rodziców

terminy konsultacji na dzienniku elektronicznym Librus i przyjmuje indywidualne mailowe zgłoszenia uczniów.

 1. W  przypadku większej liczby uczniów zgłoszonych  do udziału w konsultacji (powyżej 12uczniów) nauczyciele organizują kolejne konsultacje i wyznaczają dodatkowy termin spotkania.
 2. Uczeń jest zobowiązany mailowo potwierdzić  nauczycielowi udział w konsultacjach poprzez dziennik Librus. Jeśli uczeń umówił się na konsultację , a nie może przyjść  zgłasza ten fakt  również mailowo  odpowiednio wcześniej nauczycielowi.
 3. Nauczyciel może prowadzić konsultacje indywidualne lub grupowe.
 4. Czas trwania konsultacji wynosi 1 godz.
 5. Rodzice oraz osoby trzecie nie mają prawa przebywać na terenie placówki.
 6. Każdorazowo przed wejściem do szkoły uczniom mierzona jest temperatura ciała przez pracownika szkoły bezdotykowym termometrem.
 7. Każdy rodzic/opiekun prawny ucznia/ uczennicy korzystającego/ -ej z konsultacji w  szkole zobowiązany jest   do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury. ( zgoda na pomiar temperatury/ oświadczenie o stanie zdrowia  dziecka).Załącznik do pobrania na stronie internetowej szkoły sp85wroc.pl w panelu ósmoklasisty.
 8. Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9 uczeń przynosi jednorazowo do szkoły w dniu pierwszych konsultacji i przekazuje nauczycielowi prowadzącemu spotkanie.
 • Do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych ( gorączka, kaszel, katar)
 • Nie wolno przychodzić do szkoły , jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych .
 • W przedsionku szkoły może przebywać tylko 1 osoba, pozostali uczniowie oczekują na wejście na dziedzińcu szkoły z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego – min. 2 m.
 • W przedsionku uczniowie obligatoryjnie dezynfekują ręce zachowując wszelkie środki ostrożności ( m.in. obowiązkowa osłona ust i nosa). Przypominamy, iż każdy uczeń ma być zaopatrzony w maseczkę ochronną). W przypadku przeciwskazań zdrowotnych  do używania płynów dezynfekcyjnych, uczeń po wejściu do szkoły myje ręce.
 1. O wyznaczonej godzinie konsultacji nauczyciel oczekuje na ucznia/ grupę na parterze szkoły.
 2. W grupie w jednej sali klasowej może przebywać do 12 uczniów.
 3. Uczeń zobowiązany jest przyjść punktualnie do szkoły, zgodnie z wyznaczoną godziną.
 4. Uczniowie udają się pod opieką nauczyciela prowadzącego konsultację do wyznaczonej sali lekcyjnej.
 • W salach konsultacji obowiązują następujące zasady dystansu społecznego:
 1. na 1 osobę w sali przypada 4 m kw.
 2. pomiędzy osobami należy zachować odległość 2 m
 3. odstęp pomiędzy stolikami wynosi 1, 5 m ( 1 uczeń – 1 stolik)
 4. sala jest często wietrzona ( co najmniej raz na godzinę ), utrzymywana w czystości poprzez dezynfekcję powierzchni dotykowych ( klamki, blaty stolików, poręcze krzeseł)
 • Uczniowie nie wnoszą do szkoły podczas konsultacji żadnych przedmiotów oprócz podręczników, zeszytów i przyborów do pisania.
 • W czasie konsultacji nie ma możliwości pożyczania przyborów i podręczników zarówno między uczniami, jak i między nauczycielem a uczniem.
 1. Podczas pobytu w szkole uczniowie nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans społeczny , unikają dotykania oczu, nosa i ust.
 • Nauczyciel umówiony na konsultację z uczniami posiada aktualne i aktywne numery telefonów kontaktowych do rodziców / opiekunów prawnych (szybka komunikacja).
 1. Nauczyciele prowadzący konsultacje są wyposażeni w środki ochrony osobistej – przyłbice, maseczki, rękawiczki.
 2. Wychowawcy klas i nauczyciele prowadzący konsultacje wyjaśniają uczniom , jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego są wprowadzane.
 3. Nauczyciele prowadzący konsultacje zwracają uwagę , aby uczniowie bezwzględnie przestrzegali zasad bezpieczeństwa i higieny (dystans społeczny, częste i regularnie mycie rąk).
 4. Uczniowie zachowując dystans społeczny mogą skorzystać z indywidualnych szafek ubraniowych.
 5. Nauczyciele dopilnowują tworzenia większych skupisk uczniów, zawracają uwagę uczniom na zachowanie dystansu społecznego przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.
 • Nauczyciele zwracają uwagę uczniom na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 1. W salach, w których prowadzone są konsultacje wywieszone są numery telefonów do stacji sanitarno- epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Podczas pobytu uczniów w szkole w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez ucznia niepokojących objawów, złego samopoczucia należy odizolować dziecko od grupy, poinformować dyrektora oraz telefonicznie rodzica/ prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z placówki. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego opiekuna Dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
 • Ucznia/ uczennicę z objawami chorobowymi należy odizolować w izolatorium – gabinecie pielęgniarki szkolnej, wyposażonym  w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 1. Opiekę nad uczniem/ uczennicą sprawuje wytypowany przez dyrektora pracownik szkoły, który kontroluje stan zdrowia dziecka i sprawdza temperaturę dziecka.
 • W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID – 19 lub jej podejrzenia rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 • W razie potwierdzenia zachorowania na COVID-19 dyrektor, wicedyrektor szkoły kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną we Wrocławiu o  konsultację w celu wdrożenia odpowiednich procedur.
 • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba lub uczeń/ uczennica podejrzany/na o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • W przypadku, gdy uczeń/ uczennica został/ła skierowany/ na  do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły.  Dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 1. Obszar, w którym poruszał/ła się i przebywał/ła uczeń/ uczennica  należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki, uchwyty, wyłączniki, przyciski itp.
 2. Przed przyjściem do szkoły uczniowie, nauczyciele, rodzice zapoznają się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w SP-85 i bezwzględnie ich przestrzegają.

 

Załącznik nr 1  do Procedury  zapewnienia bezpieczeństwa

w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 w zakresie organizacji konsultacji dla uczniów klas  VIII w czasie trwania pandemii COVID – 19

 

OŚWIADCZENIE