Procedura zapewnienia bezpieczeństwa

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej w czasie trwania pandemii COVID – 19  

 

opracowano na podstawie:

 • rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19;  
 • rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19; 
 • wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

 

Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka.

 

 1. Rodzice oraz osoby trzecie nie mają prawa przebywać na terenie placówki.
 2. Do szkoły przyprowadzane są od godz. 6.30. tylko dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. Dzieci z objawami chorobowymi np. katar, kaszel, gorączka nie należy przyprowadzać do szkoły.
 4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, dyrektor szkoły ma prawo nie wpuścić go do placówki, a rodzica poprosić o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.
 5. Przyprowadzanie i odbierane dzieci odbywa się wyłącznie  przez  zdrowych rodziców/opiekunów prawnych.
 6. Nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, jak również jeżeli w rodzinach są zachorowania na COVID-19.
 7. Przy pierwszym przyjściu dziecka do placówki, rodzic przekazuje wymagane dokumenty zgodnie   z informacjami  zamieszczonymi  na stronie internetowej szkoły www.sp85.wroc.pl.
 8. W przedsionku szkoły może przebywać jedno dziecko z rodzicem/ prawnym opiekunem, pozostali rodzice / opiekunowie prawni oczekują na wejście na dziedzińcu szkoły z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 2 metrów.
 9. W przedsionku szkoły osoby dorosłe obligatoryjnie dezynfekują ręce  zachowując wszelkie środki ostrożności ( m.in. obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne ). Przypominamy, iż w czasie przejścia dziecka z domu do szkoły i z powrotem dziecko ma być zaopatrzone w maseczkę ochronną.
 10. Każdorazowo przed wejściem do szkoły dzieciom mierzona jest temperatura ciała przez pracownika szkoły bezdotykowym termometrem. Rodzic ma obowiązek wypełnić oświadczenie w którym wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka ( załącznik nr 1.)

W przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

11.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 1. Rodzic / opiekun prawny przyprowadza dziecko i w przedsionku szkoły po zmierzeniu temperatury, zdejmuje mu osłonę nosa i ust i przekazuje dziecko pracownikowi szkoły, który odprowadza je do korytarza przy świetlicy szkolnej . Wychowawca świetlicy szkolnej przejmuje opiekę na dzieckiem. Dziecko przebiera się, myje dokładne ręce  i wchodzi do sali świetlicy i pozostaje pod opieką wychowawcy.
 2. Dziecko na teren szkoły i ze szkoły nie może wnieść niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.
 3. Czas odbierania dziecka ze szkoły do godz. 17.00.  Wychowawca świetlicy   nadzoruje jego przebranie się. Pracownik szkoły  przekazuje dziecko rodzicowi, który zakłada mu osłonę na nos i usta.
 4. Wszelki kontakt rodzica/ opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się poprzez wewnętrzy domofon ( w przedsionku szkoły).