PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w SP85 w czasie COVID-19

Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 im. Prof. M. Suskiego we Wrocławiu, na podstawie Wytycznych  MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych ( 15 wrzesień 2021).

 

Organizacja zajęć w szkole
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy  wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są  do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Woźne szkolne odpowiadają za  regularne napełnianie dozowników.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły ( przedsionka szkoły) zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 2. Osoby z zewnątrz zobowiązane są ograniczyć obecność do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 3. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do podania wychowawcom klas aktualnych numerów telefonów  w celu szybkiego kontaktu z rodzicami ucznia.  Zmianę numeru telefonu kontaktowego należy niezwłocznie zgłosić do wychowawcy klasy lub do sekretariatu szkoły  71 798 68 71 
 4. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, dezynfekowany po użyciu.
 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu ( izolatorium). Zapewnia się  2 m odległości od innych osób  i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 6. Szkoła w miarę możliwości, zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Wydzielone zostają dwa odrębne wejścia do szkoły :

Wejście główne : klasy Ia, Ib, IIa, II b

Wejście od strony boiska:  klasy  III a, III b.

Uczniowie wchodzą na I piętro wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi :

     Klatka schodowa przy sklepiku szkolnym :  kl. Ib,  kl, II b, III a,

Klatka schodowa  przy świetlicy szkolnej kl. Ia, II a, III b.

Uwaga: organizacja wejść obowiązuje do odwołania.

 1. Dzieci z oddziału przedszkolnego wchodzą do szkoły wejściem głównym w godzinach 7.00-9.00. Okrycie wierzchnie  i obuwie zostawiają w szatni przy sklepiku szkolnym.
 2. Uczniowie klas I- III rozpoczynają zajęcia zgodnie z tygodniowy planem lekcji, z tym że do szkoły wchodzą wyznaczonymi wejściami i udają się na pierwsze piętro wyznaczoną klatką schodową, bezpośrednio do wskazanych sal lekcyjnych :

klasa 1a – sala 17;

klasa 1b – sala 23;

klasa 2a – sala 21;

klasa 2b – sala 23;

klasa 3a – sala 22;

klasa 3b – sala 16.

 1. Uczniowie klas I- III przebierają się na ławeczkach i krzesłach, które są wystawione na parterze szkoły. Okrycia wierzchnie i obuwie zostawiają w przyporządkowanych  szafkach ubraniowych.( przypominamy o przyniesieniu kluczy do szafek).
 2. Wyznaczone zostają  toalety  do korzystania dla uczniów  poszczególnych klas:

parter

toaleta przy świetlicy  szkolnej- klasa II a, oddział przedszkolny

toaleta przy sklepiku szkolnym – klasa II b

I piętro:

toaleta przy sali gimnastycznej kl. I b

toaleta przy pokoju nauczycielskim kl. I a

 II piętro :

toaleta przy sali 35 kl. III a

toaleta przy sali 26 kl. III b

 1. Uczniowie poszczególnych klas w czasie pobytu w szkole przebywają  w jednej wyznaczonej sali.   Nauczyciel w czasie zajęć edukacyjnych organizuje  przerwy dla swojej grupy, w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach. Opracowany harmonogram przerw międzylekcyjnych  uwzględnia dla każdej klasy zachowanie dystansu społecznego i ograniczenie gromadzenia się uczniów.
 2. Uczniowie korzystają  ze stołówki szkolnej zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Do klasy poza wychowawcami kl. I- III,  przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Sprzęty sportowe i pomoce edukacyjne są   czyszczone  oraz dezynfekowane. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych,  których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, wychowawcy klas  zabezpieczają i przenoszą  do magazynu szkoły.
 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 7. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są  myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 8. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły z zachowaniem dystansu społecznego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, nauczyciele rezygnują  z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 11. Zabrania się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 13. Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem tj. w godz. 6.30- 8.00 i 11.30- 17.00 w wyznaczonych salach:

1 sala dużej świetlicy szkolnej

2 sala 23.

gr 3 sala 22

gr.4 sala 17

5 sala 24

W godz. 6.30- 7.00 uczniowie kl. I- III przebywają w dużej sali świetlicowej pod opieką dyżurującego nauczyciela.

W godz. 7.00- 8.00 opiekę nad uczniami przejmują wychowawcy klas w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Wyznaczone zostają toalety do korzystania w czasie pobytu dzieci w świetlicy szkolnej :

Parter szkoły

toaleta przy świetlicy szkolnej grupa 1 i oddział przedszkolny

I piętro

toaleta przy sali gimnastycznej  grupa 5, grupa 2

toaleta przy pokoju nauczycielskim grupa 4, grupa 3.

 1. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych  wprowadza się  zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice są  wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 3. Od 18 stycznia 2021 r. będą realizowane zajęcia pozalekcyjne zgodnie z dotychczas obowiązującym harmonogramem z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć sale są myte, dezynfekowane i wietrzone.
 4. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy zostaną przekazane uczniom przez panią bibliotekarkę po powrocie do szkoły. (Zasady uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach).
 5. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną przekazane przez pielęgniarkę szkolną  uczniom oraz rodzicom poprzez dziennik Librus.
 6. Gabinet stomatologiczny uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia pracuje  zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
 7. Wprowadzone zostają  dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

– obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

– w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni
 1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub założenia  rękawiczek ochronnych, zakrycia  ust i nosa oraz nieprzekraczania  obowiązujących stref przebywania. Pani woźna szkoły dba o  regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
 3. Pracownicy szkoły przestrzegają regularnego mycia  rąk  wodą z mydłem. Nauczyciele dopilnowują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Codzienne prace porządkowe w szkole są monitorowane , ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w stołówce szkolnej, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegane są zalecenia  producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzegany jest  czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Na bieżąco czyszczone są urządzenia  sanitarnohigieniczne, w tym ich dezynfekcja,  czyszczenie z użyciem detergentu.
 8. Szkoła zapewnia pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych, zgodnie ze wskazaniami  na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
 9. Sale lekcyjne są wietrzone, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

 

Gastronomia
 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w tym zachowanie  odpowiedniej odległości stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m i  zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę  zwraca się  na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 2. Spożywanie posiłków w stołówce szkolnej odbywa w prawidłowych warunkach sanitarno- higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii, według opracowanego harmonogramu w tych samych grupach  z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m. Przy zmianowym wydawaniu posiłków czyszczone są  blaty stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C . Szczególną uwagę  zwraca  na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 4. W szkole wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie,  w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych      ( izolatorium sala 10)
 5. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły skontaktuje  się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

Załączniki – instrukcje
 1. mycia rąk
  https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
 2. dezynfekcji rąk
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
 3. prawidłowego zdejmowania maseczki
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
 4. prawidłowego zdejmowania rękawiczek
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
 5. wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze