DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 85

Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. prof. M. Suskiego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp85.wroc.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 Treści lub funkcje niedostępne:

 1. Brak opisów zdjęć,
 2. Brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 3. Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Sekretariat szkoły

e-mail: sekretariat.sp085@wroclawskaedukacja.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 68 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. prof. Mariana Suskiego, 50-416 Wrocław, ul. Traugutta 37, tel. 717986871

 1. Wejście główne  jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich. Do budynku prowadzi również wejścia boczne.
  Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Każda osoba z zewnątrz musi (przed wejściem do szkoły) pozostawić na portierni następujące dane: data, godz. wejścia, imię i nazwisko, do kogo, godz. wyjścia, podpis.
 2. Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. prof. Mariana Suskiego, zlokalizowana jest na czterech poziomach (przyziemie, parter, I i II piętro) połączonych ze sobą schodami. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na parterze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika – dane kontaktowe: tel.: 71 798 68 71, email: sekretariat.sp085@wroclawskaedukacja.pl
 3. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika – dane kontaktowe: tel.: 71 798 68 71 , email: sekretariat.sp085@wroclawskaedukacja.pl.
 4. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika – dane kontaktowe: tel.: 71 798 68 71 , email: sekretariat.sp085@wroclawskaedukacja.pl
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak, ze względu na uczniów, prosi się o wcześniejszy kontakt: tel.:717986871, email: sekretariat.sp085@wroclawskaedukacja.pl
 6. W budynku jest ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego