ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

                   

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
W SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
nr 85 im. prof. M. SUSKIEGO
we Wrocławiu
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Wrocław
październik  2020

 

1.
Postanowienia ogólne

1.Organizację realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ustala się na okres określony przez Ministra Edukacji Narodowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, tj. na okres, w którym dotychczasowa forma realizacji zajęć jest niemożliwa ze względu na stan epidemii.

2.Dyrektor Szkoły w porozumieniu z regionalną stacją epidemiologiczną oraz organem prowadzącym podejmuje decyzje o wprowadzenie nauczania zdalnego, określa jego zakres, czas organizację i formę.

3. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła. Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię i nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania  i ochrony danych osobowych podane są w polityce prywatności dostępnej na stronie www. Szkoły.

2.
Organizacja pracy placówki
 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. M. Suskiego zwanej dalej szkołą, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493) ze zmianami.
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły dyrektor szkoły zleca nauczycielom prowadzenie zajęć z uczniami:
 • z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
 • w inny sposób – odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia; w takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o innym sposobie prowadzenia zajęć, a dyrektor zatwierdza ten sposób w uzgodnieniu z organem prowadzącym i informuje o tym organ nadzoru pedagogicznego.
 1. Do prowadzania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wykorzystuje się dostępne dla uczniów i nauczycieli narzędzia informatyczne,
 2. w szczególności: e-dziennik Librus (z wykorzystaniem dotychczasowych loginów i haseł) oraz  zasoby Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej .    Dobór tych narzędzi i sposób ich wykorzystania ma uwzględniać również specyfikę danych zajęć edukacyjnych, możliwości ich wykorzystania do realizacji określonych treści z programu nauczania, możliwości psychofizyczne oraz konieczność odpowiedniego ograniczenia pracy uczniów z wykorzystaniem monitorów ekranowych.
 1. Dyrektor szkoły zaleca nauczycielom prowadzenie zajęć i opracowanie zadań dla uczniów w oparciu o ustalone w szkolnym zestawie programów nauczania, programy nauczania dla danych zajęć edukacyjnych. Zastrzega się przy tym, że
 • nauczyciel powinien tak dobierać treści wynikające z programu nauczania, aby były one możliwe do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz narzędzi informatycznych, o których mowa w pkt. 3;
 • nauczyciel decyduje o kolejności realizacji treści lub efektów ujętych w programie nauczania, uwzględniając, które spośród tych treści mogą być zrealizowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, a które powinny być realizowane po ustaniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. W ten sposób nauczyciel ma możliwość zmiany ustalonej uprzednio kolejności realizacji treści lub efektów ujętych w programie nauczania.
 1. Dyrektor szkoły zobowiązuje każdego nauczyciela do opracowania w formie tabelarycznej  i przekazania w formie elektronicznej na adres dyrektora szkoły w e-dzienniku –do każdego

kolejnego piątku tygodnia czasowego ograniczenia funkcjonowania – tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas. Opracowując tygodniowy zakres treści, nauczyciel ma kierować się:

 • dążeniem do tego, aby uczeń nie był nadmiernie obciążony pracą wykonywaną samodzielnie;
 • zasadą nieprzeciążania uczniów pracą z użyciem monitorów ekranowych;
 • zasadą nie zlecania takich zadań, których efekty nie mogą być przesłane nauczycielowi  z wykorzystaniem narzędzi informatycznych ( e-dziennik Librus,  skrzynki  mailowe na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej);
 • koniecznością zapewnienia uczniowi prawa do czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów;
 • zasadą ustalania odpowiedniego czasu na realizację zadań przez uczniów, tak aby zachować równomierne obciążenie uczniów pracą w kolejnych dniach tygodnia oraz zróżnicowaniem zajęć w każdym dniu.
 1. Uczniowie przekazują nauczycielom efekty wykonanych zadań przez moduł wiadomości na dzienniku Librus lub z wykorzystaniem poczty służbowej nauczyciela na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej.

Na podstawie zgromadzonych w ten sposób efektów prac uczniów:

 • nauczyciel i dyrektor szkoły monitoruje postępy ucznia;
 • nauczyciel udziela koniecznych wskazówek dotyczących poprawności wykonywania zadań i wydaje zalecenia do dalszej pracy ucznia;
 • nauczyciel dokonuje oceny zadań wykonywanych przez ucznia – ustalając ocenę zgodnie z przyjętym w szkole systemem oceniania, uwzględniając zasady, o których mowa w § 5;
 • nauczyciel informuje przez e- dziennik Librus uczniów i rodziców   o postępach w nauce i  uzyskanych przez ucznia ocenach oraz o niewykonaniu przez ucznia zleconych zadań.
 1. Dokumentacja wykonywanych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych z uwzględnieniem ich ograniczonego zakresu, następuje poprzez:
 • gromadzenie przez dyrektora szkoły informacji nauczycieli o tygodniowym zakresie treści nauczania do zrealizowanych w poszczególnych oddziałach klas (o których mowa w ust. 6);
 • gromadzenie efektów pracy uczniów w sposób wskazany w ust. 6;
 • inną dokumentację pracy szkoły, o której mowa w przepisach o dokumentacji przebiegu procesu nauczania, z uwzględnieniem, że zajęcia w formie lekcji się nie odbywają.
 1. Nauczyciele przekazują uczniom informacje o źródłach i materiałach, które zostaną wskazane jako te, z których mogą korzystać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informacje o tych źródłach i materiałach nauczyciel przekazuje również rodzicom  uczniów edukacji wczesnoszkolnej w toku bieżącej pracy.
3.
Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 1. Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia następuje poprzez:
 • wykorzystanie materiałów i funkcjonalności Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej;
 • wykorzystanie materiałów wskazanych przez nauczyciela, także poprzez przekazanie uczniom tzw. linków do stron, na których będą materiały dostępne dla uczniów  i dostosowane do ich możliwości psychofizycznych;
 • podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela; efekty tych aktywności muszą być przekazane przez ucznia nauczycielowi; przekazane nauczycielowi efekty aktywności ucznia stanowią potwierdzenie jego obecności, zapoznania się przez ucznia ze wskazanym materiałem oraz stanowią podstawę do oceny pracy ucznia, z uwzględnieniem przyjętego w szkole systemu oceniania oraz z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 5.
 1. W przypadku uczniów klas I – III  realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia następuje poprzez informowanie rodziców dzieci, za pośrednictwem e-dziennika, o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko      w domu. Dotyczy to również wychowanków i uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 2. W przypadku wychowanków oddziału przedszkolnego realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia następuje poprzez informowanie rodziców za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
4.
Praca nauczyciela i czas pracy nauczyciela
 1. Zadania i czynności wykonywane przez nauczyciela w toku procesu realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel realizuje w ramach przydzielonego mu wymiaru zajęć z okresu poprzedzającego czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest prowadzić ewidencję zadań i czynności wykonywanych w celu realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie elektronicznej – dziennik Librus lub papierowej ( świetlice szkolne, oddział przedszkolny, pedagog, psycholog szkolny).
 3. Ewidencja zadań i czynności wykonywanych w celu realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o której mowa w ust. 2 stanowi podstawę zaliczania zadań i czynności wykonywanych przez nauczyciela w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły do wymiaru zajęć zleconych nauczycielowi przed czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły.
 4. Podstawą rozliczenia czasu pracy nauczyciela jest indywidualna  karta  rozliczeń uwzględniająca miesięczny czas pracy ( w tym realizację godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych). Karta przesyłana jest na pocztę elektroniczną dyrekcji szkoły w obowiązujących terminach.
5.
Ocenianie i klasyfikacja
 1. Stosowane przez nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły formy oceniania wiedzy i umiejętności uczniów są zgodne z formami ustalonymi w statucie szkoły, z zastrzeżeniem, że należy stosować te formy, które umożliwiają ocenienie postępów ucznia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Ocenianie bieżącej pracy ucznia dokonuje się na podstawie realizowanych przez ucznia zadań; dopuszcza się prawo przeprowadzania sprawdzianów i testów z wykorzystaniem technologii komunikacyjno – informacyjnych.
 3. Nauczyciel, polecając wykonanie zadań z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, jest zobowiązany wskazać sposób wykonania zadania oraz na co będzie zwracał uwagę, gdy będzie dokonywał oceny pracy ucznia. Nauczyciel wskazuje termin, w którym uczeń jest zobowiązany przekazać zadanie, które będzie podlegało ocenie.
 4. Rodzic ma prawo wnioskować o wydłużenie terminu obowiązku wykonania pracy w przypadku choroby ucznia lub problemów technicznych.
 5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, nauczyciel dostosowuje proces oceniania w szczególności do form prowadzenia zajęć z tym okresie oraz uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów związane np. z możliwymi trudnościami w posługiwaniu się narzędziami umożliwiającymi stosowanie metod i technik kształcenia na odległość.
 6. W przypadku nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ocenie zachowania podlegają:
  • systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych – przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,
  • uczciwość w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela; w szczególności nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia),
  • aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 7. W przypadku konieczności prowadzenia nauczania na odległość do końca roku szkolnego ocena roczna zachowania zostanie wystawiona z uwzględnieniem okresu poprzedzającego wprowadzenie nauczania na odległość.

 

6.
Kontakty uczniów i rodziców z nauczycielami w formie konsultacji

Rodzice uczniów mają możliwość konsultacji indywidualnej z wychowawcą lub z nauczycielem przedmiotowym przez kontakt w dzienniku Librus lub skrzynkę służbową nauczyciela na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej.

7.
Rada Pedagogiczna
 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, dyrektor szkoły ustala tryb zwoływania i tryb pracy Rady Pedagogicznej, uwzględniając możliwość posiedzeń z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
 2. Uchwały podejmowane przez Radę Pedagogiczną w toku posiedzeń w trybie określonym w ust. 1 są wiążące.

 

8.
Pracownicy administracji i obsługi
 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania pracy szkoły wobec pracowników niebędących nauczycielami następuje ograniczenie obowiązku świadczenia pracy.
 2. Dyrektor szkoły może więc polecić pracownikowi niebędącemu nauczycielem wykonywanie pracy, ale tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość albo gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

 

9.
Postanowienia końcowe

Zobowiązuje się wszystkich pracowników pedagogicznych do zapoznania się z zarządzeniem oraz realizacji jego postanowień.

Dyrektor  Szkoły