Procedura organizacji zajęć opiekuńczo- wychowawczych i zajęć on-line dla uczniów klas I- III

Procedura organizacji zajęć opiekuńczo- wychowawczych i zajęć on-line dla uczniów klas I- III w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 we Wrocławiu  w czasie trwania pandemii COVID-19

ZAŁĄCZNIK nr 1 do procedury zaj. opiekuńczych kl. I- III

 

opracowano na podstawie:

 • rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 z dnia 18 marca  2021 r.
 • wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych
 PRZYPROWADZANIE  DO SZKOŁY I ODBIÓR DZIECKA.
 1. Od 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia  szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla  uczniów uczęszczających  do klas I- III w SP-85 , a będących dziećmi osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących  działalność leczniczą  oraz innych osób realizujących zadania publiczne  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19. 
 2. Rodzice, o których mowa w pkt. 1 zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej telefonicznie do sekretariatu szkoły w dniu poprzedzającym przyjście po raz pierwszy  dziecka do świetlicy. tel. 71 798 68 71.   W informacji należy podać  imię i nazwisko ucznia, klasę, czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej. 
 3. Przy pierwszym przyjściu dziecka do placówki, rodzic przekazuje wychowawcy świetlicy uzupełniony wniosek -załącznik nr 1  do niniejszej procedury. ( do pobrania na stronie sp.85.wroc.pl; – w zakładce Procedury COVID-19)
 4. Rodzice oraz osoby trzecie nie mają prawa przebywać na terenie placówki.
 5. Do szkoły przyprowadzane są od godz. 6.30. tylko dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 6. Dzieci z objawami chorobowymi np. katar, kaszel, gorączka nie należy przyprowadzać do szkoły.
 7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, dyrektor szkoły ma prawo nie wpuścić go do placówki, a rodzica poprosić o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.
 8. Przyprowadzanie i odbierane dzieci odbywa się wyłącznie  przez  zdrowych rodziców/opiekunów prawnych.
 9. Nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, jak również jeżeli w rodzinach są zachorowania na COVID-19.
 10. W przedsionku szkoły może przebywać jedno dziecko z rodzicem/ prawnym opiekunem, pozostali rodzice / opiekunowie prawni oczekują na wejście na dziedzińcu szkoły z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 2 metrów.
 11. W przedsionku szkoły osoby dorosłe obligatoryjnie dezynfekują ręce  zachowując wszelkie środki ostrożności ( m.in. obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne ). Przypominamy, iż w czasie przejścia dziecka z domu do szkoły i z powrotem dziecko ma być zaopatrzone w maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos.

12.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców.

 1. Dziecko na teren szkoły i ze szkoły nie może wnieść niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.
 2. Czas odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej zgodny z zapotrzebowaniem rodziców, najpóźniej do godz. 17.00.  Wychowawca świetlicy   nadzoruje jego przebranie się. Pracownik szkoły  przekazuje dziecko rodzicowi.

16 Wszelki kontakt  rodzica/ opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się poprzez wewnętrzy domofon ( w przedsionku szkoły).

 

REALIZACJA  ZAJĘĆ  Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
 1. Uczeń korzystający na wniosek rodzica z opieki w szkole ma możliwość uczestniczenia  w zajęciach  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  na terenie szkoły .
 2. Uczeń może posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują  się na  wyznaczonej ławce ucznia, w plecaku lub własnej szafce. Każdy uczeń zajmuje miejsce  wyznaczone przez nauczyciela.  Uczniowie  nie mogą wymieniać się swoimi przyborami oraz nie powinni  przynosić niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 3. Uczniowie podczas zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  mogą realizować podstawę programową z uwzględnieniem poziomu danej klasy.

 

 1. W sali lekcyjnej, w której przebywać będą dzieci, nie będzie zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować. Przybory do ćwiczeń ( piłki, skakanki itp.) wykorzystane podczas zajęć należy dokładnie wyczyścić lub dezynfekować przed użyciem przez kolejne dziecko.
 2. Nauczyciel- wychowawca świetlicy organizuje  przerwy dla swojej grupy, w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach.
 3. Po zakończonych  zajęciach uczniowie opuszczają szkołę zgodnie z deklaracją – oświadczeniem  rodzica o sposobie powrotu dziecka do domu

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH

1.Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze odbywają się  w sali świetlicy szkolnej lub w sali dydaktycznej.

2.Do grupy, w miarę możliwości organizacyjnych przyporządkowani będą ci sami nauczyciele i opiekunowie.

3.Nauczyciele, opiekunowie uczniowie  powinni między sobą zachowywać dystans społeczny.

5.W miejscach wspólnie użytkowanych ( mi.in. korytarz, toaleta, przedsionek szkoły)  obowiązuje nakaz osłony ust i nosa .

 1. W salach świetlicy szkolnej i salach dydaktycznych  w których  przebywać będą dzieci, nie będzie zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować. Przybory do ćwiczeń ( piłki, skakanki itp.) wykorzystane podczas zajęć należy dokładnie wyczyścić lub dezynfekować  przed użyciem przez kolejne dziecko.
 2. Opieki na dziećmi nie może sprawować nauczyciel, z objawami chorobowymi: kaszel, gorączka itp.
 3. Pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły.     W szczególnych sytuacjach nawiązują kontakt przez telefon komórkowy.
 4. Podczas zabaw swobodnych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości wykorzystując całą wolną przestrzeń sali.
 5. Uczniowie mają możliwość spożywania ciepłych posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej z zachowaniem warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
 6. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach , w których realizowane są zajęcia opiekuńczo- wychowawcze , z zachowaniem dystansu. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane.
 7. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają się osoby w szkole winny być otwarte, w miarę możliwości , tak, aby nie trzeba ich było otwierać ( dotykać).
HIGIENA  I DEZYNFEKCJA
 1. Codziennie przeprowadzane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 3. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, korytarzach wywieszone  są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a dozownikach z płynem do dezynfekcji  instrukcja.
 5. Na bieżąco prowadzone jest mycie, czyszczenie i  dezynfekcja toalet.
 6. Personel szkoły zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny  i bezpieczeństwa.
HIGIENA DZIECI:
 1. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w szkole, w tym w szczególności:

– wyjaśniać dzieciom jakie zasady higieny obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone;

– systematycznie przypominać dzieciom obowiązujące  zasady bezpieczeństwa i higieny;

– przypominać dzieciom etapy mycia rąk, zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz zorganizować pokaz mycia rąk i ich dezynfekcji;

– zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody i mydła, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na powietrzu;

-wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust i nosa;

– wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania przedmiotów, zabawek, palców do ust;

– zachęcać dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą podczas zabawy, pobytu na powietrzu  i prac przy stolikach.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do prowadzenia i przestrzegania zasad higieny i profilaktyki, w tym w szczególności:

– rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

– rodzice/ prawni opiekunowie powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu, kaszlu;

– rodzice /prawni opiekunowie  obowiązkowo powinni zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.

PRZEBYWANIE DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.
 1. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 2. Używany sprzęt do zabaw na powietrzu będzie czyszczony z użyciem detergentu po każdorazowym użyciu.
 3. Po przyjściu z pobytu na powietrzu nauczyciel nadzoruje prawidłowe mycie rąk.
POSTĘPOWANIE  NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWAŃ NA COVID-19
PERSONEL SZKOŁY
 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Pracownicy, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostając w domu skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym , a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer  999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażenia koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów  sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwa miejscowo powiatowa stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych    instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe

( klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 1. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 2. Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 3. Na terenie placówki, na tablicy ogłoszeń (w przedsionku szkoły , na parterze szkoły, w salach ) umieszczone zostaną numery telefonów – służb medycznych i stacji sanitarno- epidemiologicznych.
UCZNIOWIE

1.Podczas pobytu uczniów w szkole w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez ucznia  niepokojących objawów, złego samopoczucia należy odizolować dziecko od grupy, poinformować dyrektora oraz telefonicznie rodzica/ prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z placówki. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego opiekuna Dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka.

 1. Ucznia/ uczennicę z objawami chorobowymi należy odizolować w izolatorium – gabinecie pielęgniarki szkolnej,  wyposażonym  w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 2. Opiekę nad uczniem/ uczennicą sprawuje wytypowany przez dyrektora pracownik szkoły, który kontroluje stan zdrowia dziecka i sprawdza temperaturę dziecka.
 3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID – 19 lub jej podejrzenia rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 4. W razie potwierdzenia zachorowania na COVID-19 dyrektor, wicedyrektor szkoły kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną we Wrocławiu  o  konsultację w celu wdrożenia odpowiednich procedur.
 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba lub dziecko podejrzane o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 6. W przypadku, gdy uczeń/ uczennica został/ła  skierowany/ na  do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły.  Dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 7. Obszar, w którym poruszał/ła się i przebywał/ła  uczeń/ uczennica  należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki, uchwyty, wyłączniki, przyciski itp.
ZAŁĄCZNIK nr 1 do procedury zaj. opiekuńczych kl. I- III