świetlica

swietlica_www

dokumenty do pobrania (karta zapisu do świetlicy)

program pracy świetlicy

regulamin swietlicy sp85

swietlica procedury

plan pracy świetlicy

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Wychowawcy świetlicy nade wszystko dbają o bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

06:30 – 08:00  Przyjście do świetlicy, zajęcia własne, gry i zabawy w kącikach zainteresowań.

Czytanie czasopism / lektura własna. Rozrywki umysłowe. Nauka własna pod opieką nauczyciela.

11:30 – 12:30 Przygotowanie do obiadu.
Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów
Zabawy według zainteresowań dzieci
12:30 – 13:30 Gry i zabawy dydaktyczne (czas kół zainteresowań i zespołów wyrównujących szanse edukacyjne)zajęcia relaksacyjne sprzyjające odreagowaniu napięć emocjonalnych.
13:30 – 14:30 Zajęcia rekreacyjno-sportowe (gry i zabawy na powietrzu)
14:30 – 15:30 Zajęcia świetlicowe – programowe:
– zajęcia plastyczne,
– zajęcia teatralne,
– żywego słowa zajęcia
– muzyczno-relaksacyjne,
– zabawy integracyjne
– zajęcia z elementami bajkoterapii i baśnioterapii, konkursy, quizy, gry dydaktyczne, zagadki, rebusy
– oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD
– zajęcia z komputerem,
– zajęcia według zainteresowań dzieci
15:30 – 16:30 Odrabianie prac domowych. Nauka własna pod opieką nauczyciela.
Gry planszowe, zabawy z kartką i ołówkiem
16:30 – 17:00 Zajęcia własne ucznia i odpoczynek. Porządkowanie sal świetlicowych, segregowanie zabawek
Dbanie o kwiaty świetlicowe

1. Świetlica czynna jest od 6.30 do 8.00. i od 11.30 do 17.00

2. Do świetlicy są przyjmowane dzieci, według następujących kryteriów:
– dzieci, których oboje rodzice pracują zawodow
– dzieci z rodzin niepełnych,
– dzieci wskazane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, pedagoga szkolnego lub wychowawcę klasy.

3. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów (Karta uczestnika świetlicy), składanego corocznie w sekretariacie szkoły lub w świetlicy.

4. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice /prawni opiekunowie w terminie do 20 czerwca roku poprzedzajacego dany rok szkolny.

5. Nabór pierwszoklasistów do świetlicy odbywa się do 10 wrzesnia danego roku szkolnego.

6. Rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach.

7. Karty uczestnika świetlicy są dostępne w sekretariacie szkoły, u nauczycieli świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce nabór i świetlica.

8. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy).

9. Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy przez dorosłych. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby, niż rodzice, osoby te muszą posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców opiekunów/ w karcie zgłoszenia.

10. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego oddzielnego upoważnienia do odbioru dziecka na którym trzeba wyszczególnić dane osoby odbierającej: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, kim ta osoba jest dla dziecka.

11. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

12. Po godzinie 17.00 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

13. Dzieci korzystające z obiadów w stołówce szkolnej posiłki spożywają pod opieką wychowawców świetlicy, od których w razie potrzeby otrzymują pomoc przy spożywaniu posiłku.

14. Dzieci chętne mogą pod opieką nauczyciela świetlicy odrabiać lekcje.

15. Dzieci przebywające w świetlicy przed lekcjami są zabierane na lekcje przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego, a po lekcjach są przez nich odprowadzane do świetlicy.

16. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe są zabierane ze świetlicy przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, a po zajęciach są również odprowadzane z powrotem do świetlicy przez tegoż nauczyciela.

17. Dzieci objęte opieką świetlicowa korzystają z szatni przy salach świetlicy.

18. W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: sportowo-rekreacyjne, plastyczno – techniczne, dydaktyczne, muzyczne, teatralne, czytelnicze, informatyczne, relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawy własne.

19. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się kulturalnego zachowania, wysławiania i właściwego spędzania wolnego czasu.

Prawa i obowiązki ucznia – wychowanka świetlicy określa Statut szkoły i Regulamin zachowania w Świetlicy.

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty i przyniesione drogie zabawki.
Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy.

Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
Dziecko odebrane ze swietlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjete powtórnie.

Zajęcia dodatkowe – po zebraniach klasowych we wrzesniu rodzice są proszeni o informację do świetlicy, na jakie zajęcia ich dzieci będą uczęszczać. To samo dotyczy obiadów.

Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

Szczegółowe informacje dotyczące pobytu dziecka w swietlicy znajdują się w procedurach obowiązujących w świetlicy.