projekty i certyfikaty

 


Szermiercza Sportowa Szkła Podstawowa nrr 85 we Wrocławiu

uczestniczy

w Międzynarodowym Programie Kreatywności

Destination Imagination

POZNAJ NAJBARDZIEJ KREATYWNY PROGRAM EDUKACYJNY

w roku szkolnym 2019/2020

 

IDEA DI

KREATYWNOŚĆ, NAUKA, ZABAWA

DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu.

DI bazuje na koncepcji myślenia rozbieżnego (dywergencyjnego) zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Program zachęca dzieci i młodzież do podejmowania procesu tworzenia – w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości.

Destination Imagination stawia przed uczestnikami projekty zespołowe, które wyzwalają ducha odkrywczości i samodzielności, zachęcają do zdobywania nowych umiejętności i zainteresowań oraz kreują poczucie odpowiedzialności wobec innych. Dzieje się tak, ponieważ w naszym Programie dzieci i młodzież rozwiązują Wyzwania samodzielnie.


„INTERDYSCYPLINARNA SIÓDEMKA”
program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych

O projekcie:

Projekt „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowany jest w imieniu Gminy Wrocław przez Centrum Kształcenia Praktycznego w okresie od 01.01.2018 do 31.07.2019

Projekt ma na celu poprawę efektywności nauczania wczesnoszkolnego. Jest skierowany do 7 szkół podstawowych z Gminy Wrocław. Podejmowane w projekcie działania będą służyć zapewnieniu równego dostępu do edukacji (poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych) i zapewnieniu stosownego zaplecza dla nowych rozwiązań. Na rzecz rozwoju  kształcenia nauczycieli, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zostaną objęci doskonaleniem w celu  podniesienia kompetencji zawodowych .

Cel główny projektu:

Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego w 7 szkołach podstawowych Gminy Wrocław poprzez stworzenie warunków do nauczania interdyscyplinarnego i indywidualizacji wsparcia dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele szczegółowe projektu:

 • Podniesienie kompetencji zawodowych 69 nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie wspierania kompetencji kluczowych uczniów klas I-III poprzez udział w kursach doskonalących,
 • Podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy u 907 uczniów klas I-III szkół podstawowych poprzez ich udział w interdyscyplinarnych kołach zainteresowań, warsztatach, laboratoriach, zajęciach dodatkowych,
 • Stworzenie w 7 szkołach podstawowych warunków do realizacji nauczania interdyscyplinarnego i indywidualizacji wsparcia dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi przez doposażenie 60 sal dydaktycznych, w których będą odbywały się zajęcia organizowane w projekcie.

W efekcie realizacji projektu uczniowie w nim uczestniczący podniosą kompetencje kluczowe oraz rozwiną właściwe postawy i umiejętności na rynku pracy. Natomiast wsparcie dla nauczycieli  pozwoli na aktualizację ich wiedzy i podniesienie kwalifikacji, co wraz z doposażeniem placówek przełoży się na poprawę efektywności nauczania wczesnoszkolnego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 196 053,38 zł

 Kwota dofinansowania: 2 086 250,71 zł

 


MATEMATYCZNE EKSPERYMENTY A POPRAWA JAKOŚCI NAUCZANIA MATEMATYKI W SZKOŁA PODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W GMINIE WROCŁAW

W Szermierczej sportowej szkole podstawowej nr85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu realizowany jest projekt “Matematyczne eksperymenty a poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem:

O PROJEKCIE

PLAKAT

INFORMACJA DLA RODZICÓW


_CZYTELNICTWO_
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Rządowy Program Wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 ma na celu popularyzację książki i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Aż 15 tysiecy złotych otrzymaliśmy na zakup nowości wydawniczych  do biblioteki szkolnej dla uczniów młodszych i starszych.
Zakupy nowych tytułów konsultowane są z uczniami i nauczycielami. Wybory SUPER KSIĄŻKI roku pozwoliły na stworzenie listy książek, które uczniowie chętnie przeczytają.
W SP 85 odbywa się szereg akcji popularyzujących czytelnictwo. Liczymy, że biblioteka stanie się  dla wielu uczniów ulubionym miejscem w szkole!


 

PROGRAM “SKRZYDŁA”

Skrzydła to program obejmujący opieką finansową konkretnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. Uczniowie potrzebujący wsparcia powinni być zgłaszani do Caritas Lubelskiej przez pedagogów szkolnych, dyrektorów, wychowawców, opiekunów Szkolnych Kół Caritas lub pracowników placówek pomocowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Caritas.

Skrzydła na co dzień czyli na co możemy przeznaczyć stypendium:

 • dożywianie
 • wyprawka szkolna
 • odzież letnia i zimowa
 • odzież sportowa
 • korepetycje
 • dojazdy do szkoły
 • zakup okularów korekcyjnych

PROJEKT “BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Projekt ma charakter interdyscyplinarny i zespołowy. Jest realizowany w naszej szkole od wielu lat na zajęciach w klasach 0-VI oraz w świetlicy.

Jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły oraz zaangażowanie w jego realizację całej społeczności szkolnej. Uczniowie podczas zajęć poznają zasady przechodzenia przez jezdnię, poznają znaki drogowe, uczą się nawyku przestrzegania przepisów ruchu drogowego, uczą się na pamięć wierszy, rozwiązują zagadki, krzyżówki i rebusy. Na zajęciach plastyki i techniki wykonują makiety ruchu drogowego, znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, znaczki odblaskowe. Dowolną techniką malarską ilustrują bezpieczne i niebezpieczne zachowania na drodze. Na zajęciach muzycznych uczą się piosenek o ruchu drogowym, a na zajęciach ruchowych i w świetlicy w formie dramy improwizują ruch drogowy, bawią się w zabawy “Jestem wzorowym pieszym, kierowcą” itp. Poza tym podczas wycieczki na pobliskie skrzyżowanie uczą się praktycznego przechodzenia przez jezdnię.

Szkoła współpracuje z funkcjonariuszami Policji Rakowiec, którzy bardzo wspierają naszą szkołę w zakresie bezpieczeństwa.


PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA KLAS I-III
“JESTEM MAŁYM RATOWNICZKIEM”

Program ma na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych zachowań dzieci w wieku wczesnoszkolnym w sytuacjach trudnych, zagrażającychzdrowiu, a nawet życiu. Dzieci w tym wieku łatwo i szybko przyswajają wiedzę, a jednocześnie właśnie w tym wieku narażone są na wiele niebezpieczeństw, dlatego też wiedza i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej powinny być nabywane już w pierwszym etapie edukacji, a nawet w przedszkolu.

Cele główne programu:

 • wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożeń,
 • zaznajomienie dzieci z zagrożeniami, z jakimi mogą się spotkać np. podczas zabawy w domu, w kontakcie z urządzeniami mechanicznymi, na podwórku, boisku, nad wodą, w trakcie zabaw z psem itp.,
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami i zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

Realizacja celów programowych obejmuje następujące zagadnienia: zachowanie się w miejscu wypadku, wezwanie pogotowia ratunkowego, pomoc przy krwotoku z nosa, przy skaleczeniach, złamaniach, oparzeniach, zatruciach, zachowanie się w czasie pożaru, bezpieczne poruszanie się po ulicy.

W przekazywaniu powyższej wiedzy stosuje się metody aktywizujące. Zabawa jest naturalną formą nauczania dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Ważnym czynnikiem są także odpowiednie środki dydaktyczne: fantomy, tablice, plansze, ilustracje oraz środki audiowizualne.

W formie ćwiczeń przeprowadza się również ewakuację budynku szkolnego, a także udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków.


PROJEKT RZĄDOWY “BEZPIECZNA SZKOŁA”

Nasza szkoła w czerwcu 2012r. zdobyła Certyfikat “Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” realizowany w ramach projektu rządowego “Bezpieczna Szkoła”.

Konkurs “Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”, którego organizatorem jest Dolnośląski Kurator Oświaty, skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych.

Głównym celem konkursu jest poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole oraz w środowisku lokalnym poprzez:

 • animację ruchu społecznego na rzecz bezpieczeństwa,
 • edukację społeczno-prawną uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • profilaktykę zachowań agresywnych,
 • poprawę stanu wypadkowości w szkołach.

Laureaci konkursu zdobywają Certyfikat “Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”, który jest przyznawany na 3 lata szkolne pod warunkiem stałego zadowalającego działania systemu.

Nasze działania podejmowane w szkole w zakresie bezpieczeństwa są skuteczne, będziemy je realizować i przystąpimy ponownie do konkursu w roku szkolnym 2014/2015, mając nadzieję, że znów znajdziemy się na liście laureatów.

Nie zależy to tylko od przygotowanej przez nauczycieli dokumentacji, monitoringu zewnętrznego, ale przede wszystkim od naszych uczniów, którzy starają się dostosować i przestrzegać Regulaminu Szkoły.


PROJEKT EDUKACYJNY “SZKOŁA W MIEŚCIE”

Założeniem projektu jest realizacja podstawy programowej w nowej atrakcyjnej formie, poza budynkiem szkolnym. Uczniowie klas I –VI uczestniczą w zajęciach w różnych wrocławskich instytucjach kulturalnych i naukowych – w muzeach, teatrach, na uczelniach.

Zalety projektu:

 • Duże urozmaicenie zajęć edukacyjnych,
 • Umożliwianie uczniom udziału w różnych wydarzeniach kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury,
 • Wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności uczniów,
 • Pozytywny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka,
 • Poprawa i wzrost efektywności kształcenia.

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie odwiedzą:

 • Muzeum Narodowe,
 • Muzeum Historyczne,
 • Muzeum Archeologiczne,
 • Muzeum Etnograficzne,
 • Muzeum Militariów Arsenał,
 • Rynek Wrocławski,
 • Ratusz,
 • Ostrów Tumski,
 • Park Szczytnicki i Słowackiego,
 • Wrocławski Park Wodny,
 • Wrocławski Park Technologiczny,
 • Dzielnicę Czterech Świątyń,
 • Teatr Lalek,
 • Filharmonię Wrocławską,
 • Wrocławskie ZOO,
 • Kino Nowe Horyzonty;

Program finansuje miasto Wrocław – w całości pokrywane są opłaty za lekcje i zajęcia warsztatowe, bilety wstępu, koszty przejazdu uczniów do instytucji (MPK, autokar).

Udostępnienie przestrzeni miejskiej daje możliwość przeprowadzenia ciekawych, urozmaiconych zajęć, a także poznania otoczenia bliskiego uczniowi i skorzystania z bogatej oferty kulturalnej Wrocławia.

W pilotażowym roku szkolnym 2012/2013 w projekcie brali udział wszyscy uczniowie kl. I –VI oraz nauczyciele uczący w tych klasach. W ankiecie podsumowującej pierwszy rok innowacja została wysoko oceniona przez nauczycieli, uczniów i rodziców.


PROGRAM ISKO ( INTERNETOWA SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI)

W roku szkolnym 2012/ 2013 w II półroczu w naszej szkole rozpoczęła działalność SKO (Szkolna Kasa Oszczędności) pod patronatem Banku PKO BP we Wrocławiu. Pierwszym krokiem współpracy z bankiem była prezentacja celów i zasad organizacji SKO przez przedstawiciela banku dla wszystkich uczniów naszej szkoły i ich rodziców. Opiekunem iSKO została p. Magdalena Skupińska. Pomysł powstania SKO w naszej szkole narodził się wraz z myślą o zaszczepieniu wśród uczniów idei gospodarowania posiadanymi kieszonkowymi, oszczędnościami itp. Chcemy pokazać uczniom, że nawet najmniejszy, systematycznie odkładany pieniądz w bliższej czy dalszej przyszłości przyniesie zysk w postaci zgromadzonej kwoty na zakup wymarzonej rzeczy.

Za systematyczne oszczędzanie uczniowie otrzymują nagrody w postaci gadżetów promocyjnych (notesy, ołówki, bajeczki do czytania, gumki itp.). Mogą wziąć udział w konkursach i quizach.

Cele:

 • zachęcanie do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów,
 • nabywanie praktycznych umiejętności korzystania z konta bankowego,
 • poznanie roli pieniądza w świecie.

Każde dziecko oszczędzające w SKO otrzymało legitymację ze swoim indywidualnym numerem konta SKO, na które można wpłacać pieniądze w dowolnym banku, na poczcie lub u szkolnego opiekuna SKO. Oprocentowanie wynosi 5% w skali rocznej do kwoty 2,5 tysiąca i 2% powyżej tej kwoty. Kapitalizacja odsetek następuje co tydzień. Wypłat można dokonać za pośrednictwem opiekuna SKO lub rodziców. W serwisie sko.pkobp.pl dzieci mogą w bezpieczny sposób zarządzać swoim kontem: podglądać stan środków, historię oszczędzania i wyliczać zysk. Serwis jest dostosowany do wieku uczniów. Wykorzystuje grafikę, dźwięki i animację. Obecnie oszczędza w SKO 17 uczniów naszej szkoły.


PROJEKT NA DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

Biuro Promocji Miasta wraz z licznymi partnerami realizuje kampanię promocyjną pod hasłem: Dzień Życzliwości. Znajdź się wśród życzliwych. Jej celem jest promocja życzliwości – zachęcanie do czynienia dobra wobec siebie nawzajem, a także budowanie wizerunku Wrocławia jako miasta ludzi życzliwych. Obchody Dnia Życzliwości odbywają się w naszej szkole zawsze w Dniu Życzliwości, tj. 21 listopada. Z Biura Promocji Miasta otrzymujemy materiały promocyjne i gadżety, które wykorzystujemy jako nagrody w konkursach szkolnych. Nasi uczniowie wybierają najżyczliwsze osoby w każdej klasie, wykonują ordery życzliwości, uczą się zasad dobrego wychowania, wykonują plakaty promujące życzliwość na co dzień. Co roku cała społeczność szkolna spotyka się na uroczystym apelu. Tam podsumowujemy działania uczniów. Jak co roku zarażamy radością i chęcią niesienia bezinteresownej pomocy! Dzień Życzliwości w szkole organizują:

p. Magdalena Skupińska i p. Danuta Pańko.


WROCŁAWSKIE DZIECI UCZĄ SEGREGOWAĆ ŚMIECI

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła po raz drugi bierze udział w realizacji IX już edycji projektu ekologicznego “Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci”. Tematem przewodnim jest Elektryzujący problem. Za aktywny udział i uzyskane sukcesy szkoła corocznie otrzymuje Certyfikat.

Projekt ma charakter edukacyjny i zakłada kontynuację działań ekologicznych poprzez budowę sieci placówek promujących ekologię pod patronatem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Cel kierunkowy: Kształtowanie postaw proekologicznych.

Cele szczegółowe:

 • Promowanie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych;
 • Kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska;
 • Uświadomienie dzieciom i młodzieży problemu nadmiernej ilości odpadów;
 • Promowanie segregowania odpadów.

Uczestnicy projektu:

 1. Potrafią świadomie segregować śmieci.
 2. Rozumieją znaczenie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych.
 3. Podejmują działania zwiększające czystość w swojej okolicy.

Cała społeczność szkolna wraz z rodzicami aktywnie uczestniczy w tym projekcie. Przez cały rok nasi uczniowie realizują poszczególne obowiązkowe zadania. Efekty pracy uwiecznione są w gablotach tematycznych, na stronie szkoły i w corocznym sprawozdaniu.


AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Projekt edukacyjno-społeczny Akademia Zdrowego Przedszkolaka ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci i nauczycieli wiedzy na temat zdrowego żywienia, higieny i bezpieczeństwa dzieci. Projekt skupia się na trzech zagadnieniach: Piramida żywienia Przedszkolaka, Przedszkolak pełen zdrowia i Bezpieczny Przedszkolak.

Dzięki programowi otrzymujemy ciekawe materiały na temat zdrowia, żywienia i bezpieczeństwa, w oparciu o które realizujemy warsztaty edukacyjne, organizujemy wystawy i bierzemy udział w konkursach.

Aktualnie bierzemy udział w dwóch warsztatach – pierwszy z cyklu Piramida żywienia Przedszkolaka pt. Zboża zjadamy, energię z nich mamy, drugi z cyklu Przedszkolak pełen zdrowia pt. Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy. Przystąpiliśmy także do konkursu Zbożowa mandala.
Na stronie Akademii Zdrowego Przedszkolaka jest wiele ciekawych artykułów, konkursy dla rodzin oraz prace konkursowe z przedszkoli. Zapraszamy do korzystania z tej strony nauczycieli, rodziców i uczniów.


WSPÓŁPRACA Z PRZEDSZKOLAMI NR 12, 35, 146

Celem współpracy jest promocja naszej szkoły w środowisku lokalnym, przeprowadzenie zajęć otwartych dla przedszkolaków oraz realizacja programu “Będę uczniem klasy pierwszej w SP 85”.

W ramach współpracy w październiku prowadzimy w naszej szkole zajęcia sportowo – rekreacyjne o nazwie “Puchar kota w butach”. Odbywają się też zajęcia otwarte prowadzone przez naszych nauczycieli z przyrody, języka angielskiego, muzyki, plastyki czy edukacji wczesnoszkolnej. W listopadzie klasy O idą do przedszkoli na Andrzejki. W grudniu my zapraszamy przedszkolaki na Jasełka. W lutym trener szermierki odwiedza przedszkola i prezentuje pokaz szermierki w wykonaniu uczniów klas III. W marcu maluchy uczestniczą w Festiwalu Piosenki Religijnej oraz zapraszani są na Dni Otwarte.


                                  PROJEKT WSPIERAJĄCY CZYTELNICTWO “CZYTAJMY RAZEM”

„Czytajmy razem” to międzyszkolny projekt wspierający czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Cele projektu: • Podnoszenie kompetencji czytelniczych i  komunikacyjnych dzieci i młodzieży, w tym dyskusji, filozofowania i rozwijania sztuki rozmowy na wybrany temat. • Wzmocnienie działań z wprowadzeniem najmłodszych czytelników w zaczarowany świat książek, z uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami, pomoc logopedyczna. • Opracowanie i wprowadzenie na zajęciach z uczniami zmodyfikowanego kanonu lektur. • Odkrywanie przez dzieci i młodzież ciekawych miejsc we Wrocławiu, służących popularyzacji czytania. W projekcie biorą udział uczniowie i nauczyciele dziewięciu wrocławskich szkół: ZSP 3, SP 9, ZSP 13, SP 64, SP 68, SP 74, SP 85, SP 95 i SP 107. Naszymi partnerami są: WCDN, ESK 2016 oraz wydawnictwa: eMka Krzysztof Głuch, Literatura, Zakamarki.