ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Zasady   kształcenia na odległość w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 im. prof. M. Suskiego we Wrocławiu   
I. ZASADY OGÓLNE:
 • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki i kształcenia na odległość dla Uczniów i Nauczycieli w Sportowej Szermierczej Szkole Podstawowej nr 85 we Wrocławiu.
 • Dyrektor Szkoły w porozumieniu z regionalną stacją epidemiologiczną oraz organem prowadzącym podejmuje decyzję o wprowadzeniu nauczania zdalnego, określa jego zakres, czas, organizację i formę.
 • Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła. Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www Szkoły.
 • Przez kształcenie zdalne rozumie się nauczanie na odległość z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
 • Przez zajęcia on-line rozumie się zajęcia w sieci z wykorzystaniem platformy MS Teams.
 • Przez kształcenie hybrydowe rozumie się naprzemienne stosowanie nauki stacjonarnej i nauki zdalnej.
 • Kształcenie zdalne nakierowane jest na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności.

 

II . ORGANIZACJA PRACY:

A. Głównym narzędziem komunikacji między uczniem a nauczycielem oraz nauczycielem a rodzicem jest dziennik elektroniczny Librus. Dodatkowym narzędziem komunikacji między uczniem a nauczycielem jest Wrocławska Platforma Edukacyjna – Microsoft Teams.

 

B. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania poczty w e-dzienniku Librus i dodatkowo na Platformie MS Teams.

 

 • Microsoft Teams:
  1. Każdy nauczyciel zakłada na platformie Microsoft Teams wirtualne klasy, z którymi prowadzi zajęcia;
  2. Nazwę klasy nadajemy wg ujednoliconego wzoru: rok w którym klasa rozpoczęła naukę w szkole, literowy symbol klasy, przedmiot.

Wykaz nazw wirtualnych klas w roku szkolnym 2020/21 począwszy od klas pierwszych:

2020 A edukacja wczesnoszkolna

2020 B edukacja wczesnoszkolna

2019 A edukacja wczesnoszkolna

2019 B edukacja wczesnoszkolna

2018 A edukacja wczesnoszkolna

2018 B edukacja wczesnoszkolna

2017 A język polski

2017 B język polski

2016 A język polski

2015 A język polski

2015 B język polski

2015 C język polski

2014 A język polski

2014 B język polski

2014 C język polski

2013 A język polski

2013 B język polski .

 • Aby uczeń został dopisany do danej klasy, musi mieć założone konto na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej.
 • Aby utworzyć konto na WPE uczeń musi złożyć w sekretariacie szkoły podpisany przez rodziców/ opiekunów prawnych wniosek o nadanie loginu oraz hasła.
 • Zalecane prowadzenie zajęć online w aplikacji Teams odbywają się wg następującego schematu:
 • Przedmioty egzaminacyjne język polski, matematyka, język angielski – min. 2x w tygodniu.
 • Przedmioty artystyczne (muzyka, technika, plastyka, informatyka) – 1x co dwa tygodnie [*1tydzień dziennik Librus / 1 tydzień aplikacja Teams].
 • Pozostałe przedmioty: 1x w tygodniu.
 • Czas trwania jednej lekcji on – line nie może przekroczyć 30 min.
 • Informacja o formie i terminie spotkania online będzie przekazywana uczniom za pomocą wiadomości w e-dzienniku Librus lub w kalendarzu na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej – MS Teams najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.
 • W e-dzienniku Librus w zakładce wiadomości nauczyciel powinien zamieścić krótką informację do uczniów i/lub rodziców o realizowanym temacie zajęć, omawianych zagadnieniach i zadaniach do wykonania.

 

III. ETYKIETA I ZASADY NA LEKCJACH ONLINE:

 

 • Przed każdymi zajęciami na komputerze czy komórce wskazane jest wyłączone wszystkiego, co dzieje się w tle a co może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.
 • Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub technicznych nie może danego dnia uczestniczyć w zajęciach kształcenia na odległość, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania wychowawcy o przyczynach nieobecności.
 • Uczeń ma obowiązek stawiać się punktualnie na zajęciach online MS Teams.
 • Na zajęciach obowiązują takie same zasady jak te określone w WZO oraz PZO – wyjątkiem mogą być sytuacje określone przez prowadzącego wcześniej. Za złamanie w/w zasad uczeń ponosi konsekwencje określone w w/w dokumentach zarówno w zakresie nauczanego przedmiotu jak i oceny zachowania.
 • Uczeń loguje się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywa się pod nikogo innego.
 • Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w zajęciach, terminowo wykonywać polecenia i zlecone zadania, uczestniczyć w sprawdzianach, kartkówkach itp.
 • Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać –powinien zgłosić to nauczycielowi, aby uzyskać jego pomoc.
 • Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.
 • Kolejność zabierania głosu na lekcji jest ustalana przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez ucznia – poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
 • Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

 

IV. NARZĘDZIA I ZASADY DO PROWADZENIA BEZPIECZNEJ LEKCJI ONLINE:
 • W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy lub grupy, zidentyfikowani imieniem i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.
 • Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu, poza sytuacjami wyjątkowymi wynikającymi z przebiegu zajęć np. prezentacja ucznia, grupy itp.
 • W systemie nauczyciel może publikować jedynie ogólne materiały edukacyjne,
  bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców. Linki do lekcji nie powinny być publikowane na stronie Szkoły.
 • Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Konto ucznia jest jednocześnie kontem jego rodzica/opiekuna prawnego, za pomocą którego, oprócz systemu Librus, nauczyciel, wychowawca lub Dyrekcja może nawiązywać z rodzicem/opiekunem kontakt.
 • Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.

 

V. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DLA MIEJSC I NARZĘDZI WYKORZYSTYWANYCH DO ZDALNEGO NAUCZANIA
 • Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel prowadzi taką korespondencję poprzez dziennik Librus lub ze służbowej skrzynki pocztowej którą zapewnia mu Szkoła. Preferowany jest w kontaktach dziennik elektroniczny Librus.
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić się czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych, oraz że zamierza się wysyłać ją do właściwego adresata. Ponadto trzeba sprawdzić, czy w nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych lub pominiętych znaków tak, aby nie wysłać takiej wiadomości do osób nieupoważnionych.
 • Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie
  (w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć.
 • Zabrania się:
 1. wykorzystywania usługi do wysyłania wiadomości niedotyczących obowiązków służbowych,
 2. udostępniania treści objętych ochroną praw autorskich,
 3. przechowywania, udostępniania, rozpowszechniania treści i materiałów zabronionych i niezgodnych z prawem.

 

VI.  UDZIAŁ W POZOSTAŁYCH LEKCJACH  ZDALNYCH:
 • pozostałe z planowanych dla danej klasy lekcji danego przedmiotu realizowane są w systemie pracy zdalnej, tzn. nauczyciel publikuje w dzienniku elektronicznym Librus lub na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej – MS Teams materiał oraz wskazówki dotyczące jego realizacji, nad którym uczeń pracuje samodzielnie;
 • czas przewidywany na odesłanie zadań/poleceń przez ucznia jest ustalany przez nauczyciela danego przedmiotu;
 • w przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien   zawiadomić nauczyciela, pocztą e-dziennika Librus o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie;
 • publikacja materiału do lekcji i/lub zadań do pracy samodzielnej odbywa się w dniu realizacji planowanych zajęć.

 

 • Zadania domowe
  Nauczyciele przesyłają zadania domowe dla uczniów poprzez e-dziennik Librus lub publikują na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej – MS Teams w zespole danego przedmiotu. Nauczyciel określa uczniowi czas na wykonanie zadania oraz sposób i miejsce zwrotu pracy.

 

 • Ocenianie
  1. W ocenianiu zdalnym zastosowanie mają wszystkie zapisy Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Przedmiotowych Zasad Oceniania.
  2. Wszystkie oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego. Przy każdej ocenie wpisanej uczniowi konieczny jest komentarz.
  3. Zadania będą dostosowane do wytycznych związanych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. wydłużenie czasu, odpowiednia czcionka, itp.). W ramach indywidualizacji nauczyciel może zaproponować uczniom wybór pisania na komputerze lub odręcznie (wtedy uczeń przesyła zdjęcie), zwłaszcza w zadaniach, które mają być wykonane w krótkim czasie (np. 30 minut w trakcie lekcji online).
  4. Zadania mogą być oceniane na każdej lekcji zgodnie z planem, nie tylko podczas lekcji online MS Teams.
  5. Ocenianie w nauczaniu zdalnym zakłada zaufanie do uczniów, jeśli chodzi o samodzielność wykonania zadań.

 

 • Obecność na zajęciach
  1. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych realizowanych podczas nauki zdalnej.
  2. Jeśli uczeń z różnych przyczyn nie mógł uczestniczyć w zajęciach on-line ma obowiązek zapoznać się z materiałem omawianym na danej lekcji oraz wykonać zadania do pracy na lekcji i/lub zadania domowe przesłane przez nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny.
  3. Potwierdzeniem uczestnictwa ucznia w zajęciach z danego przedmiotu, jest odczytanie wiadomości przesłanej przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym w dniu realizacji zajęć i/lub uczestnictwo w lekcjach online na platformie MS Teams.
  4. W sytuacji, gdy uczeń nie pojawi się w danym dniu na lekcji online, ani nie potwierdzi swojej obecności poprzez odczytanie wiadomości przesłanej przez nauczyciela – rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach.

 

 • Konsultacje z rodzicami
  1. Konsultacje rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielami/ wychowawcami/psychologiem/pedagogiem itp. prowadzone są poprzez dziennik Librus.

 

 • Rady Pedagogiczne

Organizacja Rad Pedagogicznych oraz szkoleniowych odbywa się na platformie MS Teams.

 

 

VII .    ZASADY   KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W SYSTEMIE  HYBRYDOWYM
 • Uczniowie, którzy pozostają w systemie nauki mieszanej (hybrydowej), realizują zajęcia zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
 • Zasady dotyczące nauki w systemie mieszanym są identyczne jak zasady nauki w systemie nauki zdalnej.
 • Nauczyciele pozostający w szkole, realizują zajęcia zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Z klasą która pozostaje w systemie nauki mieszanej, nauczyciel prowadzi zajęcia wg zasad jak w systemie nauki zdalnej.
 • Nauczyciele podczas lekcji w klasą realizującą zajęcia w systemie mieszanym, przechodzą do sali lekcyjnej, w której podczas nauki stacjonarnej dana klasa przebywała i tam korzysta ze sprzętu umożliwiającego realizację zajęć on-line, chyba że Dyrektor ustanowi inaczej.
 • Jeśli nauczyciel z danego przedmiotu jest nieobecny – Dyrektor odwołuje zajęcia lub ustala za nieobecnego nauczyciela zastępstwo i sposób realizacji tych zajęć.