Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

 1. Rodzice oraz osoby trzecie nie mają prawa przebywać na terenie placówki.
 2. Do oddziału przedszkolnego przyprowadzane są od godz. 7.00. tylko dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną  .
 3. Dzieci z objawami chorobowymi np. katar, kaszel, gorączka nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, dyrektor szkoły ma prawo nie wpuścić go do placówki, a rodzica poprosić o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem
 5. Przyprowadzanie i  odbierane dzieci odbywa się wyłącznie  przez  zdrowych rodziców/opiekunów prawnych.
 6. Nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, jak również jeżeli w rodzinach są zachorowania na COVID-19.
 7. Przy pierwszym przyjściu dziecka do placówki, rodzic przekazuje wymagane dokumenty  zgodne z Zarządzeniem nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia  z dnia 6 maja 2020 w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie stanu epidemii, zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp85.wroc.pl
 8. W przedsionku szkoły może przebywać jedno dziecko z rodzicem/ prawnym opiekunem, pozostali rodzice / opiekunowie prawni oczekują na wejście na dziedzińcu szkoły z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 2 metrów.
 9. W przedsionku szkoły osoby dorosłe  obligatoryjnie dezynfekują ręce  zachowując wszelkie środki ostrożności ( m.in. obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne ). Przypominamy, iż w czasie przejścia dziecka z domu do szkoły i z powrotem dziecko ma być zaopatrzone w maseczkę ochronną .
 10. Każdorazowo przed wejściem do szkoły dzieciom mierzona jest temperatura ciała przez pracownika szkoły bezdotykowym termometrem.  W przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie przyjęte do oddziału.
 11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 12. Rodzic / opiekun prawny przyprowadza dziecko i w przedsionku szkoły po zmierzeniu temperatury,  zdejmuje mu osłonę nosa i ust i przekazuje dziecko pracownikowi szkoły, który nadzoruje przebieranie się dziecka w szatni, umycie dokładne rąk   i odprowadza je do sali.  
 13. Dziecko na teren szkoły i ze szkoły  nie może wnieść, ani wynieść  niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.
 14. Czas odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego  do godz. 16.00. Pracownik szkoły idzie z dzieckiem do szatni, nadzorując jego przebranie się i przekazuje dziecko rodzicowi, który zakłada mu osłonę na nos i usta.
 15. Wszelki kontakt  rodzica/ opiekuna prawnego z nauczycielem oddziału przedszkolnego odbywa się poprzez wewnętrzy domofon( w przedsionku szkoły).