Procedury bezpieczeństwa w szkole- organizacja zajęc, higiena, dezynfekcja

Procedury  bezpieczeństwa w szkole

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH :

 1. Każda grupa uczniów będzie przebywać w wyznaczonej  sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona. W godzinach porannych 6.30 – 8.00  uczniowie przebywają w sali świetlicy szkolnej, a następnie przechodzą do wyznaczonej sali dydaktycznej. Po godz.15.00 uczniowie przebywają w sali świetlicy szkolnej.
 2. Do grupy, w miarę możliwości organizacyjnych przyporządkowani będą ci sami nauczyciele i opiekunowie.
 3. Nauczyciele i opiekunowie między sobą powinni zachowywać dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m.
 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 5. Liczba dzieci w grupie – 10, w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 6. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno – sanitarnych, np. łazienek i toalet). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących.
 7. W sali lekcyjnej odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinna wynosić min.1,5 m. ( jeden uczeń – jedna ławka).
 8. Uczeń może posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na wyznaczonej ławce ucznia, w tornistrze lub własnej szafce. Każdy uczeń zajmuje miejsce wyznaczone przez nauczyciela.  Uczniowie  nie mogą wymieniać się swoimi przyborami oraz nie powinni  przynosić niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 9. Uczniowie podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych  mogą realizować podstawę programową z uwzględnieniem poziomu danej klasy.
 10. Uczniowie, którzy nie korzystają z zajęć opiekuńczo- wychowawczych w szkole w dalszym ciągu biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 11. W sali lekcyjnej, w której przebywać będą dzieci, nie będzie zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować. Przybory do ćwiczeń ( piłki, skakanki itp.) wykorzystane podczas zajęć należy dokładnie wyczyścić lub dezynfekować przed użyciem przez kolejne dziecko.
 12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach.
 13. Po zakończonych zajęciach uczniowie opuszczają szkołę zgodnie z deklaracją – oświadczeniem rodzica o sposobie powrotu dziecka do domu.
 14. Opieki na dziećmi nie może sprawować nauczyciel, z objawami chorobowymi: kaszel, gorączka itp.
 15. Pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący 1,5 m.  W szczególnych sytuacjach nawiązują kontakt przez telefon komórkowy.
 16. W miarę możliwości należy wykorzystać co drugą szafkę na odzież wierzchnią.
 17. Podczas zabaw swobodnych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości wykorzystując całą wolną przestrzeń sali.
 18. Uczniowie mają możliwość spożywania ciepłych posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej z zachowaniem warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.

HIGIENA  I DEZYNFEKCJA

 1. Codziennie przeprowadzane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 3. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, korytarzach wywieszone  są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a dozownikach z płynem do dezynfekcji  instrukcja.
 5. Na bieżąco prowadzone jest mycie, czyszczenie i  dezynfekcja toalet.
 6. Nauczyciele i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
 7. Personel szkoły zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny  i bezpieczeństwa.

 

HIGIENA DZIECI:

 1. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w szkole, w tym w szczególności:

– wyjaśniać dzieciom jakie zasady higieny obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone;

– systematycznie przypominać dzieciom obowiązujące  zasady bezpieczeństwa i higieny;

– przypominać dzieciom etapy mycia rąk, zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz zorganizować pokaz mycia rąk i ich dezynfekcji;

– zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody i mydła, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na powietrzu;

-wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust i nosa;

– wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania przedmiotów, zabawek, palców do ust;

– zachęcać dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą podczas zabawy, pobytu na powietrzu  i prac przy stolikach.

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do prowadzenia i przestrzegania zasad higieny i profilaktyki, w tym w szczególności:

– rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu;

– rodzice/ prawni opiekunowie powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu, kaszlu;

– rodzice /prawni opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.