Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 W Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu

Podstawa prawna:
• rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19;
• wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Cel procedury:
Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania uczniów w Szkole, w tym ochrona ich zdrowia.
Zakres procedury:
Określenie zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów w Szkole i sposobów monitorowania oraz zakres zadań w sytuacji wystąpienia wirusa COVID-19 na terenie placówki.
Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana Suskiego :
1. Dyrekcja
2. Nauczyciele
3. Pracownicy administracji i obsługi
oraz:
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka

Przyprowadzanie i odbiór dziecka.

1. Rodzice oraz osoby trzecie nie mają prawa przebywać na terenie placówki.
2. Do szkoły przyprowadzane są od godz. 6.30. tylko dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
3. Dzieci z objawami chorobowymi np. katar, kaszel, gorączka nie należy przyprowadzać do szkoły.
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, dyrektor szkoły ma prawo nie wpuścić go do placówki, a rodzica poprosić o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.
5. Przyprowadzanie i odbierane dzieci odbywa się wyłącznie przez zdrowych rodziców/opiekunów prawnych.
6. Nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, jak również jeżeli w rodzinach są zachorowania na COVID-19.
7. Przy pierwszym przyjściu dziecka do placówki, rodzic przekazuje wymagane dokumenty zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły www.sp85.wroc.pl.
8. W przedsionku szkoły może przebywać jedno dziecko z rodzicem/ prawnym opiekunem, pozostali rodzice / opiekunowie prawni oczekują na wejście na dziedzińcu szkoły z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 2 metrów.
9. W przedsionku szkoły osoby dorosłe obligatoryjnie dezynfekują ręce zachowując wszelkie środki ostrożności ( m.in. obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne ). Przypominamy, iż w czasie przejścia dziecka z domu do szkoły i z powrotem dziecko ma być zaopatrzone w maseczkę ochronną.
10. Każdorazowo przed wejściem do szkoły dzieciom mierzona jest temperatura ciała przez pracownika szkoły bezdotykowym termometrem. Rodzic ma obowiązek wypełnić oświadczenie w którym wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka ( załącznik nr 1.)
W przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.
11.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
12. Rodzic / opiekun prawny przyprowadza dziecko i w przedsionku szkoły po zmierzeniu temperatury, zdejmuje mu osłonę nosa i ust i przekazuje dziecko pracownikowi szkoły, który odprowadza je do korytarza przy świetlicy szkolnej . Wychowawca świetlicy szkolnej przejmuje opiekę na dzieckiem. Dziecko przebiera się, myje dokładne ręce i wchodzi do sali świetlicy i pozostaje pod opieką wychowawcy.
13. Dziecko na teren szkoły i ze szkoły nie może wnieść niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.
14. Czas odbierania dziecka ze szkoły do godz. 17.00. Wychowawca świetlicy nadzoruje jego przebranie się. Pracownik szkoły przekazuje dziecko rodzicowi, który zakłada mu osłonę na nos i usta.
15. Wszelki kontakt rodzica/ opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się poprzez wewnętrzy domofon ( w przedsionku szkoły).
Organizacja zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych :
1. Każda grupa uczniów będzie przebywać w wyznaczonej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona. W godzinach porannych 6.30 – 8.00 uczniowie przebywają w sali świetlicy szkolnej, a następnie przechodzą do wyznaczonej sali dydaktycznej. Po godz.15.00 uczniowie przebywają w sali świetlicy szkolnej.
2. Do grupy, w miarę możliwości organizacyjnych przyporządkowani będą ci sami nauczyciele i opiekunowie.
3. Nauczyciele i opiekunowie między sobą powinni zachowywać dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m.
4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.
5. Liczba dzieci w grupie – 10, w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
6. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno – sanitarnych, np. łazienek i toalet). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących.
7. W sali lekcyjnej odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinna wynosić min.1,5 m. ( jeden uczeń – jedna ławka).
8. Uczeń może posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na wyznaczonej ławce ucznia, w tornistrze lub własnej szafce. Każdy uczeń zajmuje miejsce wyznaczone przez nauczyciela. Uczniowie nie mogą wymieniać się swoimi przyborami oraz nie powinni przynosić niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
9. Uczniowie podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych mogą realizować podstawę programową z uwzględnieniem poziomu danej klasy.
10. Uczniowie, którzy nie korzystają z zajęć opiekuńczo- wychowawczych w szkole w dalszym ciągu biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
11. W sali lekcyjnej, w której przebywać będą dzieci, nie będzie zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować. Przybory do ćwiczeń ( piłki, skakanki itp.) wykorzystane podczas zajęć należy dokładnie wyczyścić lub dezynfekować przed użyciem przez kolejne dziecko.
12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach.
13. Po zakończonych zajęciach uczniowie opuszczają szkołę zgodnie z deklaracją – oświadczeniem rodzica o sposobie powrotu dziecka do domu.
14. Opieki na dziećmi nie może sprawować nauczyciel, z objawami chorobowymi: kaszel, gorączka itp.
15. Pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący 1,5 m. W szczególnych sytuacjach nawiązują kontakt przez telefon komórkowy.
16. W miarę możliwości należy wykorzystać co drugą szafkę na odzież wierzchnią.
17. Podczas zabaw swobodnych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości wykorzystując całą wolną przestrzeń sali.
18. Uczniowie mają możliwość spożywania ciepłych posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej z zachowaniem warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
HIGIENA I DEZYNFEKCJA
1. Codziennie przeprowadzane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
3. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
4. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, korytarzach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a dozownikach z płynem do dezynfekcji instrukcja.
5. Na bieżąco prowadzone jest mycie, czyszczenie i dezynfekcja toalet.
6. Nauczyciele i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
7. Personel szkoły zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.

HIGIENA DZIECI:

1. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w szkole, w tym w szczególności:
– wyjaśniać dzieciom jakie zasady higieny obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone;
– systematycznie przypominać dzieciom obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny;
– przypominać dzieciom etapy mycia rąk, zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz zorganizować pokaz mycia rąk i ich dezynfekcji;
– zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody i mydła, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na powietrzu;
-wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust i nosa;
– wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania przedmiotów, zabawek, palców do ust;
– zachęcać dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą podczas zabawy, pobytu na powietrzu i prac przy stolikach.
2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do prowadzenia i przestrzegania zasad higieny i profilaktyki, w tym w szczególności:
– rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu;
– rodzice/ prawni opiekunowie powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu, kaszlu;
– rodzice /prawni opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
Przebywanie dzieci na świeżym powietrzu.
1. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
2. Nie należy organizować wyjść poza teren szkoły.
3. Sprzęt na boisku szkolnym, z którego nie wolno korzystać będzie zabezpieczony.
4. Używany sprzęt do zabaw na powietrzu będzie czyszczony z użyciem detergentu po każdorazowym użyciu.
5. Wyłącza się czasowo z użycia plac zabaw. Szkoła nie ma możliwości organizacyjno- finansowych przeprowadzania codziennego profesjonalnego odkażania.
6. Po przyjściu z pobytu na powietrzu nauczyciel nadzoruje prawidłowe mycie rąk.
Korzystanie ze szkolnych sal gimnastycznych w czasie zajęć szkolnych
1. Nauczyciel, opiekun, trener lub inna osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, sprawująca opiekę nad grupą ćwiczebną zobowiązana jest zadbać, aby wszyscy uczestnicy zajęć ruchowych na sali przed i po zajęciach umyli dokładnie ręce, zgodnie z instrukcjami w toaletach.
2. Przed, w trakcie i po zajęciach nie wolno korzystać z szatni, za wyjątkiem wc.
3. Podopieczni pod nadzorem nauczyciela wchodzą na salę w odstępach minimum 1,5 – 2 m i ustawiają się we wskazanych miejscach, również w odstępach w oczekiwaniu na zbiórkę.
4. Na zbiórce nauczyciel informuje uczniów określając zasady, zadania i cele zajęć. Jednocześnie przypomina zasady zachowania bezpieczeństwa.
5. Środki do dezynfekcji powinny być przygotowane lub sprawdzony ich stan przed zajęciami. Powinny być ustawione na sali w widocznym miejscu, takim które gwarantuje nauczycielowi lub podopiecznym skorzystanie z nich w razie potrzeby.
6. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów nieprzekraczające określonych norm:

Na dużej sali gimnastycznej może przebywać: 12 osób i 1 opiekun lub 2 x 5 + 2
Na średniej sali gimnastycznej może przebywać: 8 osób i 1 opiekun lub 2 x 3 + 2
Na małej sali gimnastycznej może przebywać: 6 osób i 1 opiekun lub 2 x 5 + 2
Na korekcyjnej sali może przebywać: 5 osób i 1 opiekun
7. Do magazynu sportowego oraz pokoju katedry wf wstęp ma tylko nauczyciel.
8. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy musi być umyty bądź zdezynfekowany przez nauczyciela. Pobierany sprzęt sportowy, wykorzystywany na innej sali gimnastycznej, czy boisku musi być umyty lub zdezynfekowany i odniesiony do magazynu przez nauczyciela.
9. Po każdych zajęciach podłoga, parapety, ławki, kontakty, klamki oraz wc powinny zostać umyte lub zdezynfekowane przez szkolny personel sprzątający.
10. Nauczyciel zobowiązany jest przynajmniej raz na 1 godzinę przewietrzyć salę. Można także wietrzyć w trakcie trwania zajęć.
11. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia na sali, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
12. Nie ma konieczności uczestniczenia w zajęciach w maseczce ochronnej. W przypadku, gdy uczniowie z własnej woli pozostają w maseczkach, nauczyciel powinien uwzględnić ten fakt i reorganizując zajęcia zmniejszyć intensywność wysiłku fizycznego podopiecznych.
13. W trakcie zajęć nauczyciel może zwolnić pojedynczą osobę w celu skorzystania z toalety. Jednak po powrocie uczeń musi w obecności nauczyciela odpowiednio zdezynfekować ręce.
14. W przypadku wystąpienia wypadku podczas zajęć na sali gimnastycznej nauczyciel powinien przerwać zajęcia, usadzić grupę w bezpiecznych odstępach, bez kontaktowo wesprzeć poszkodowanego i bezzwłocznie, zatelefonować po pomoc do sekretariatu szkoły. W oczekiwaniu na pomoc pozostaje cały czas z uczniami.
15. Po zakończonych zajęciach pod nadzorem nauczyciela uczniowie udają się do toalet umyć ręce.
16. Pomiędzy zajęciami powinny być zachowane minimum 15 minutowe przerwy na przewietrzenie.
Korzystanie z boiska szkolnego w czasie zajęć szkolnych
1. Nauczyciel, opiekun, trener lub inna osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, sprawująca opiekę nad grupą ćwiczebną kontroluje uczniów przygotowujących się do wyjścia. Następnie instruuje i kontroluje podopiecznych, którzy w bezpiecznych odstępach (1,5 – 2 m ) opuszczają budynek szkoły i ustawiają się przed nim, również w odstępach.
2. Wraz z nauczycielem w odstępach uczniowie udają się na wyznaczone boisko, drogą wskazaną przez opiekuna i nie opuszczają jego obrębu ustawiając się w odstępach.
3. Na zbiórce nauczyciel informuje uczniów określając zasady, zadania, cele zajęć oraz obszar, w którym dzieci mogą się poruszać. Jednocześnie przypomina zasady zachowania bezpieczeństwa.
4. Na boisku sportowym mogą przebywać dwie grupy ćwiczebne nieprzekraczające określonych norm:

duże boisko piłkarskie może przebywać: 14 osób i 2 opiekunów
szutrowe boisko piłkarskie może przebywać: 14 osób i 2 opiekunów
tartanowe boisko wielofunkcyjne może przebywać: 14 osób i 2 opiekunów
5. Nauczyciel powinien być w posiadaniu przenośnego odkażacza zawierającego środki do dezynfekcji .
6. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy musi być umyty bądź zdezynfekowany przez nauczyciela i odniesiony do magazynu sportowego.
7. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia na boisku, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
8. Nie ma konieczności uczestniczenia w zajęciach w maseczce ochronnej. W przypadku, gdy uczniowie z własnej woli pozostają w maseczkach, nauczyciel powinien uwzględnić ten fakt i reorganizując zajęcia zmniejszyć intensywność wysiłku fizycznego podopiecznych.
9. W trakcie zajęć nauczyciel może zwolnić pojedynczą osobę w celu skorzystania z toalety. Jednak po powrocie uczeń musi w obecności nauczyciela odpowiednio zdezynfekować ręce.
10. W przypadku wystąpienia wypadku podczas zajęć na boisku szkolnym nauczyciel powinien przerwać zajęcia, ustawić grupę w bezpiecznych odstępach, bez kontaktowo wesprzeć poszkodowanego i bezzwłocznie, zatelefonować po pomoc do sekretariatu szkoły. W oczekiwaniu na pomoc pozostaje cały czas z uczniami.
11. Po zakończonych zajęciach uczniowie udają się do budynku szkoły wyznaczoną drogą przez nauczyciela, zachowując bezpieczne odstępy i tam pod jego nadzorem myją ręce według instrukcji zamieszczonych w toaletach.
Szybka ścieżka komunikacji z rodzicami

1. Rodzice/ opiekunowie prawni przyprowadzając dziecko do oddziału przedszkolnego oprócz obowiązku wypełnienia dokumentów wynikających z w/w procedur obligatoryjnie podają do wiadomości nauczyciela oddziału przedszkolnego aktualne, dostępne numery telefonów do szybkiego kontaktu.
2. Podane numery telefonów przez rodziców/ opiekunów prawnych muszą być zawsze aktywne.
3. Każda zmiana numeru telefonu rodzica/ opiekuna prawnego powinna być niezwłocznie zgłoszona wychowawcy.
4. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru telefonu ze szkoły

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowań na covid-19

PERSONEL SZKOŁY

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Pracownicy, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostając w domu skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym , a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażenia koronawirusem.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwa miejscowo powiatowa stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
( klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
6. Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
7. Na terenie placówki, na tablicy ogłoszeń (w przedsionku szkoły , na parterze szkoły, w salach ) umieszczone zostaną numery telefonów – służb medycznych i stacji sanitarno- epidemiologicznych.

UCZNIOWIE

1. Podczas pobytu uczniów w szkole w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez ucznia niepokojących objawów, złego samopoczucia należy odizolować dziecko od grupy, poinformować dyrektora oraz telefonicznie rodzica/ prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z placówki. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego opiekuna Dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
2. Ucznia/ uczennicę z objawami chorobowymi należy odizolować w izolatorium – gabinecie pielęgniarki szkolnej, wyposażonym w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
3. Opiekę nad uczniem/ uczennicą sprawuje wytypowany przez dyrektora pracownik szkoły, który kontroluje stan zdrowia dziecka i sprawdza temperaturę dziecka.
4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID – 19 lub jej podejrzenia rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
5. W razie potwierdzenia zachorowania na COVID-19 dyrektor, wicedyrektor szkoły kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną we Wrocławiu o konsultację w celu wdrożenia odpowiednich procedur.
6. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba lub dziecko podejrzane o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
7. W przypadku, gdy uczeń/ uczennica został/ła skierowany/ na do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły. Dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
8. Obszar, w którym poruszał/ła się i przebywał/ła uczeń/ uczennica należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki, uchwyty, wyłączniki, przyciski itp.

Szybka ścieżka komunikacji z rodzicami

1.Rodzice/ opiekunowie prawni przyprowadzając dziecko do oddziału przedszkolnego oprócz obowiązku wypełnienia dokumentów wynikających z w/w procedur obligatoryjnie podają do wiadomości nauczyciela oddziału przedszkolnego aktualne, dostępne numery telefonów do szybkiego kontaktu.
2. Podane numery telefonów przez rodziców/ opiekunów prawnych muszą być zawsze aktywne.
3. Każda zmiana numeru telefonu rodzica/ opiekuna prawnego powinna być niezwłocznie zgłoszona wychowawcy.
4. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru telefonu ze szkoły.

Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 18-05-2020 roku
Procedury obowiązują do odwołania

Opracowane procedury opierają się na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19; z dnia 14 maja 2020 r.i zostały dostosowane do warunków Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu.