ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ SZERMIERCZĄ SPORTOWĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 85 IM. PROF. MARIANA SUSKIEGO

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail z naszymi pracownikami i przedstawicielami.

KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy jednostką publiczną i nazywamy się Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. prof. Mariana Suskiego,
ul. Traugutta 37, 50-416 Wrocław.
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych osobowych to: tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl , lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

PO CO TEN DOKUMENT?
W dniu 25 maja 2018 roku weszły do stosowania regulacje Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwane: RODO). RODO dla przypadków zbierania danych osobowych nakłada obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym w jaki sposób przetwarzane są zbierane dane. W świetle RODO otrzymując od Państwa wiadomość z określonego adresu e-mail, z określoną treścią, z podpisem, zbieramy dane osobowe. W tym dokumencie udzielamy Państwu wymaganych prawem informacji i tym samym spełniamy obowiązek prawny wynikający z RODO.

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe pozyskujemy głównie od Państwa Podajecie nam swoje dane w związku z prowadzoną korespondencją e-mail. Jednocześnie Państwa dane kontaktowe mogliśmy uzyskać w w ramach bieżącej korespondencji).

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu zgodnym z wymaganiami prawa oświatowego, w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy Państwa dane w następującym zakresie: adres e-mail oraz dane zawarte przez Państwa w przesyłanej do nas korespondencji (zwyczajowo zagadnienie będące przedmiotem korespondencji oraz stopka z danymi kontaktowymi).

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?
Państwa dane przetwarzamy w celu:
wywiązania się przez nas z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa albo w ramach realizacji działań w interesie publicznym.
w celu realizacji umowy, która nas wiąże, albo w celu jej zawarcia
jeżeli chcą się Państwo u nas zatrudnić Państwa dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy na podstawie zgody, którą Państwo wyraziliście poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane z korespondencji e-mail przetwarzamy przez okres jej przydatności dla wzajemnych kontaktów. Nie mamy sprecyzowanego okresu czasu, po którym bezwzględnie usuwamy korespondencję. Jeżeli jednak zakończymy bieżący kontakt, Państwa dane będziemy przechowywać przez okres kolejnych 5 lat (w imię reguły rozliczalności) i następnie podejmiemy decyzję o zasadności jej usunięcia.

KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Nie udostępniamy na własność Państwa danych żadnym podmiotom komercyjnym. Powinni jednak Państwo wiedzieć, że Państwa dane mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:
firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne
kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności
firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności
podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności.
Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.
Ponadto Państwa dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania działalności publicznej i realizacji interesu publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego. Dostęp do tych danych osobowych mogą uzyskać w toku kontroli również uprawnione organy administracji centralnej (np. kontrola NIK, kontrola Urzędu Skarbowego, kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

 • Reguła adekwatności
  Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
  Reguła transparentności
 • Powinni mieć Państwo pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Państwa danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Państwu pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest jej przejawem.
 • Reguła prawidłowości
  Staramy się, aby Państwa dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzą Państwo, że w jakimś obszarze Państwa dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktować się z nami bezpośrednio pod adresem tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl  lub pisząc na adres Szermiercza Sportowa Szkołą Podstawowa nr 85 im. prof. Mariana Suskiego ul. Traugutta 37, 50-416 Wrocław
 • Reguła integralności i poufności
  Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Państwa danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Państwa danych.
 • Reguła rozliczalności
  Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Państwa zapytania, mogli udzielić pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Państwa danych.JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA?
  Prawo ochrony danych osobowych daje Państwu szereg praw, z których możecie skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziecie tych praw nadużywać (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Państwa nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.
  Państwa prawa obejmują:
 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  To prawo oznacza, że możecie Państwo poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Państwie i przesłali je do Państwa w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
 • Prawo do poprawiania danych
  Jeżeli dowiecie się Państwo, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, macie prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Państwa o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznacie Państwo że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Państwo żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Państwa żądania.
 • Prawo do żądania usunięcia danych
 • Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Państwa prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe. Pamiętajcie Państwo, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Państwa danych. W odpowiedzi na Państwa wniosek usuniemy jednak Państwa dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe, zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Państwa dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
  Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w związku z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możecie Państwo poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podaliście w toku takich kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
  Uprawnienia, o których mowa powyżej możecie Państwo wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl lub listownie na adres Szermiercza Sportowa Szkołą Podstawowa nr 85 im. prof. Mariana Suskiego ul. Traugutta 37, 50-416 Wrocław
  Na te dane możecie Państwo pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się Państwo spotkacie, będzie budziła Państwa obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Państwa praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

 

Jeżeli uznacie Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Państwa danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinniście podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Państwa prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

 

PRAWO DO SPRZECIWU
Odrębnie chcemy Państwa poinformować, że macie również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu składacie wówczas, gdy nie chcecie, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Państwa dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiliście sprzeciw, chyba że Państwa żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa.
Prawo do sprzeciwu możecie zgłosić na adres e-mail tomasz.gorczycki@coreconsulting.pl lub listownie na adres Szermiercza Sportowa Szkołą Podstawowa nr 85 im. prof. Mariana Suskiego ul. Traugutta 37, 50-416 Wrocław