Nagroda Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty dla naszych nauczycieli!

Z satysfakcją informujemy, że dnia 13 Października 2015r. Pani Edyta Walawender i  Pani Alicja Królak otrzymały Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. Jest ona przyznawana za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Kandydat do nagrody musi posiadać wyróżniającą ocenę pracy i spełniać wiele różnorodnych kryteriów,  m.in :
1. Osiągać dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

2.  Podejmować działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

3. Osiągać dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
4. Posiadać udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
5. Przygotowywać i wzorowo organizować uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,
6. Organizować imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
7. Zapewniać pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

8. Organizować udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.

Jak widać, warunki postawione przed kandydatem do Nagrody Kuratora nie są wcale łatwe do spełnienia, tym bardziej cieszymy się, że wyróżnienie otrzymały właśnie nasze koleżanki!

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!