ZALECENIA DYREKTORA SZKOŁY NA CZAS PANDEMII 2020/2021

Szanowni  Rodzice /Opiekunowie prawni

 

Przypominamy 1  września 2020  do szkoły  wchodzi jedynie  jeden rodzic z jednym dzieckiem uczniów klas 1 i oddziału przedszkolnego. Pozostali rodzice, o ile towarzyszą dzieciom  oczekują  na dzieci   przed szkołą.

 

W pierwszym tygodniu  września 2020 r.  Wychowawcy klas I- VIII    przekażą uczniom:

 1. Oświadczenia -załącznik do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 w związku z wystąpieniem COVID-19) (kl. I-VIII);
 2. Kartę informacyjną o uczniu: adres zamieszkania, aktualne i aktywne numery telefonów rodziców i opiekunów prawnych, adresy mailowe rodziców; czy uczeń wyposażony jest w sprzęt do zdalnego nauczania ( komputer, laptop)?, istotne informacje o zdrowiu dziecka;
 3. Deklarację korzystania z obiadów w stołówce szkolnej;
 4. Kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej ( kl. I- III);
 5. Oświadczenie o uczestnictwie w zajęciach wychowania do życia w rodzinie ( klasy IV- VIII).
 6. Oświadczenia o użyczeniu podręczników szkolnych ( kl. I- VIII).

 

Wypełnione przez Rodziców /Opiekunów  prawnych druki  Uczniowie przynoszą do szkoły i  przekazują do wychowawców klas.  Termin do 4 września 2020 r.

 

Od 1 września 2020 r. w/ w druki oświadczeń będą  do pobrania na stronie internetowej szkoły www.sp85.wroc.pl.

 

Od 1 września 2020 r. obowiązującym dziennikiem w szkole jest dziennik elektroniczny Librus. Będzie on również głównym  środkiem przekazu informacji między szkołą

a rodzicami.

 

Uwaga

Na terenie szkoły  we wspólnych przestrzeniach ( korytarze szkoły, toalety, zalecone jest noszenie  maseczek, przyłbic przez uczniów i nauczycieli i pracowników szkoły ). 

 

Plan organizacji zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

1.W szkole opracowano tygodniowy plan lekcji, według którego odbywać się będą zajęcia stacjonarne.

2.Ten sam plan lekcji będzie również obowiązywał w sytuacji wdrożenia nauczania zdalnego.

 

Zasady organizacji pracy szkoły w systemie stacjonarnym z zachowaniem rygoru sanitarnego według wytycznych MEN i GIS:

 1. Ustala się ciągi komunikacyjne odrębne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i klas 4-8 w następujący sposób:

1.Edukacja wczesnoszkolna wchodzi do budynku wejściem głównym  i korzysta tylko i wyłącznie z klatki schodowej od strony świetlicy szkolnej .

1) Uczniowie przebywają na  pierwszym piętrze we wskazanych salach lekcyjnych:

klasa 1a – sala 21;

klasa 1b – sala 23;

klasa 2a – sala 22;

klasa 2b – sala 16;

klasa 3a – sala 17;

klasa 3b – sala 24.

Okrycie wierzchnie i obuwie uczniowie  będą pozostawiać w wyznaczonych przez wychowawców  szafkach ubraniowych. Do czasu wyznaczenia szafek uczniowie zostawiają w swoich salach

lekcyjnych .  Nauczyciele klas 1-3 organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co  45 minut.

 • Wychowawcy klas ustalają grafik dyżurów w taki sposób, aby na korytarzu podczas przerwy przebywały jednocześnie tylko dwie klasy .
 • Uczniowie klas 2b, 3a korzystają z toalety przy pokoju nauczycielskim; uczniowie klas 1a, 1b, 2a i 3b – korzystają z toalety przy  sali gimnastycznej.

2.Klasy 4-8  wchodzą do budynku szkoły wejściem  od strony boiska  i korzystają tylko i wyłącznie z  klatki schodowej przy sklepiku szkolnym .

1) Uczniowie udają się do sal:

klasa 4a – sala 4 ;

klasa 4b – sala 2;

klasa 5a – sala 30;

klasa 6a – sala 29;

klasa 6b- sala 31;

klasa 6c- sala 14;

klasa 7a – sala 32;

klasa 7b – sala 8 ;

klasa7c-  sala28;

klasa 8b – sala 35;

klasa 8a – sala 27;

 

2). Uczniowie klas 4-8 okrycie wierzchnie i obuwie będą zostawiać w  szafkach ubraniowych, które

Zostaną wyznaczone przez wychowawców klas .

3). Wszystkie zajęcia edukacyjne uczniów klas IV- VIII odbywają się w jednej przydzielonej klasie z wyłączeniem wychowania fizycznego, szermierki i zajęć informatycznych. Czas trwania zajęć lekcyjnych regulują dzwonki zgodnie z  harmonogramem. Przerwy uczniowie spędzają w klasie pod opieką nauczyciela. Przed rozpoczęciem kolejnych zajęć uczniowie opuszczają salę lekcyjną, ustawiają się przed salą ( zachowując dystans społeczny). Nauczyciel prowadzący kolejne zajęcia przejmuje opiekę nad uczniami  Wychodząc  na korytarz szkolny ,do toalety ,do stołówki szkolnej lub innej  części wspólnej szkoły uczniowie zakładają maseczki osłaniające usta i nos lub przyłbice .

 

 

4). Pomieszczenia w szkole ( w tym:  sale lekcyjne, ciągi komunikacyjne, ssą wietrzone i dezynfekowane).

 

 

 1. Zajęcia wychowania fizycznego i szermierki
 • W miarę możliwości uczniowie realizują zajęcia wychowania fizycznego i szermierki na dworze.

2) Rodzice proszeni są o zapewnienie  ubioru  sportowego umożliwiający realizację  wychowania fizycznego na dworze z uwzględnieniem warunków atmosferycznych (dres).

3) Uczniowie w miarę możliwości przebierają się na lekcje wychowania fizycznego  w salach lekcyjnych.

4) W szatniach przy sali gimnastycznej  w miarę możliwości organizacyjnych przebierają się uczniowie klas sportowych na zajęcia szermierki . Po każdej grupie szatnia jest  dezynfekowana .

 

III Świetlica szkolna

Wychowawcy klas I- III w dniu 1 września 2020 przekażą dla  rodziców wnioski o przyjęcie do świetlicy szkolnej.  Wnioski można również pobrać na stronie internetowej szkoły.

Wypełnione wnioski proszę przekazać przez uczniów wychowawcom klas do 3 września 2020 r.

Świetlica szkolna pracuje w godzinach:

6.30- 8.00 – świetlica zbiorcza dla uczniów klas I- III;

11.30- 17.00 – grupy świetlicowe na poziomach klas I- III.

Odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej:

 1. Rodzice oczekują na odbiór dziecka w przedsionku szkoły . Odbiór dziecka  następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły, który telefonicznie informuje wychowawcę grupy o przyjściu rodzica /opiekuna prawnego.
 2. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw/boisku, odbiór dziecka odbywa się z tego miejsca przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób (oprócz dziecka/dzieci odbieranych ze szkoły).