Projekt i7

O projekcie:

Projekt „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowany jest w imieniu Gminy Wrocław przez Centrum Kształcenia Praktycznego w okresie od 01.01.2018 do 31.07.2019

Projekt ma na celu poprawę efektywności nauczania wczesnoszkolnego. Jest skierowany do 7 szkół podstawowych z Gminy Wrocław. Podejmowane w projekcie działania będą służyć zapewnieniu równego dostępu do edukacji (poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych) i zapewnieniu stosownego zaplecza dla nowych rozwiązań. Na rzecz rozwoju  kształcenia nauczycieli, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zostaną objęci doskonaleniem w celu  podniesienia kompetencji zawodowych .

Cel główny projektu:

Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego w 7 szkołach podstawowych Gminy Wrocław poprzez stworzenie warunków do nauczania interdyscyplinarnego i indywidualizacji wsparcia dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele szczegółowe projektu:

  • Podniesienie kompetencji zawodowych 69 nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie wspierania kompetencji kluczowych uczniów klas I-III poprzez udział w kursach doskonalących,

 

  • Podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy u 907 uczniów klas I-III szkół podstawowych poprzez ich udział w interdyscyplinarnych kołach zainteresowań, warsztatach, laboratoriach, zajęciach dodatkowych,

 

  • Stworzenie w 7 szkołach podstawowych warunków do realizacji nauczania interdyscyplinarnego i indywidualizacji wsparcia dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi przez doposażenie 60 sal dydaktycznych, w których będą odbywały się zajęcia organizowane w projekcie.

 

W efekcie realizacji projektu uczniowie w nim uczestniczący podniosą kompetencje kluczowe oraz rozwiną właściwe postawy i umiejętności na rynku pracy. Natomiast wsparcie dla nauczycieli  pozwoli na aktualizację ich wiedzy i podniesienie kwalifikacji, co wraz z doposażeniem placówek przełoży się na poprawę efektywności nauczania wczesnoszkolnego.

 

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 196 053,38 zł

 

 

Kwota dofinansowania: 2 086 250,71 zł