Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

­­­­Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85
prof. Mariana Suskiego
w roku szkolnym 2022/2023

 

Podstawa prawna:

 1. 44zs-44zza Rozdziału 3b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1915  z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).
 3. Rozporządzenie ministra Edukacji i nauki  z dnia 21 marca 2022 w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży  bdących obywatelami Ukrainy  ( Dz. U .poz 645, z poź. zm, dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty dla uczniów obywateli Ukrainy
 4. Rozporzadzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/23 ( Dz. U. poz. 1591)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 z póź.zm. ).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373 z późn. zm.).
 7. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023.
 8. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
 9. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty.
 10. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023.

 

 

Postanowienia ogólne

 • §1

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych  określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca  grudnia 2022 r.

 • §2
 1. Egzamin ósmoklasisty organizuje i nadzoruje jego przebieg dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz powołany przez niego zespół egzaminacyjny.
 2. Nad prawidłowością przebiegu egzaminu ósmoklasisty w wyznaczonych salach czuwają członkowie szkolnych zespołów nadzorujących, powołani przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 3. W przypadkach nagłej nieobecności członka zespołu egzaminacyjnego, jego miejsce zajmuje osoba wyznaczona przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 4. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.
 5. W czasie egzaminu ósmoklasisty członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.
 6. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą objaśniać treści zadań.
 7. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób, który nie zakłóca pracy zdających.
 • §3

W egzaminie ósmoklasisty w charakterze obserwatora mogą uczestniczyć pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, oraz członkowie innych instytucji posiadających imienne upoważnienie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu .

 • §4
 1. Uczeń może wnieść do sali z każdego przedmiotu przybory w postaci pióra lub długopisu z czarnym tuszem lub atramentem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych.
 2. W przypadku egzaminu z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba je wykonać, zdający wykonuje długopisem.
 3. Uczniowie przystępujący do egzaminu oraz członkowie zespołu egzaminacyjnego nie mogą wnosić na salę telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 4. Uczeń chory lub niepełnosprawny w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu.
 5. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody . Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych
 • §5
 1. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.Nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, aby zdać egzamin ósmoklasisty.
 2. Uczniowie, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminu albo przerwą egzamin, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu .
 • §6
 1. Egzamin ósmoklasisty sprawdza wiedzę i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 2. Czas trwania egzaminu wynosi z języka polskiego120 min., z matematyki – 100 min., z języka obcego nowożytnego – 90 min.
 3. Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wydłuża się czaspracy z języka polskiego do 180 min., z matematyki do 150 min, z języka obcego nowożytnego do 135 min.
 4. Uczniowie będący obywatelami ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny na podst. Art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy  obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  język polski 210 min, matematyka 100 min. język obcy 90 min.
 5. Laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.
 • §7
 1. Wyniki egzaminu ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu .
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
 4. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje do szkoły. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego za pośrednictwem szkoły w dniu wyznaczonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną .
 5. Wyniki wyrażone będą w procentach na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Nie wpisuje się ich na świadectwie i nie wpływają one na promocję ucznia.

 

 

2.Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

 • §1
 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdza, czy nie została naruszona oraz czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne i składa materiały egzaminacyjne w stanie nienaruszonym w wyznaczonym uprzednio miejscu w szkole.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka została naruszona lub jest niekompletna powiadamia się o tym fakcie niezwłocznie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz dystrybutora materiałów egzaminacyjnych. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podejmuje decyzję o dalszym toku postępowania i informuje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 3. Pakiety z zestawami egzaminacyjnymi pozostają w zamknięciu do czasu przeprowadzenia egzaminu. Otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi oraz ich przekazanie następuje w dniu egzaminu przed daną jego częścią.
 4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu sprawdza, czy materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone.
 5. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne zostały naruszone zawiesza się egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, który przekazuje informację o dalszym postępowaniu. Informację o zaistniałej sytuacji oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym.

 

 • §2
 1. W przypadku, gdy materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przekazuje materiały egzaminacyjne przewodniczącym zespołów nadzorujących w obecności przedstawiciela uczniów z każdej sali. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole.W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego otwarcie opakowania płyty CD następuje w sali egzaminacyjnej. Odbiór materiałów egzaminacyjnych powinien nastąpić po zajęciu przez zdających miejsc w sali egzaminacyjnej.
 2. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu następuje odbiór arkuszy egzaminacyjnych od zdających, uporządkowanie i przeliczenie materiałów, odnotowanie liczby arkuszy w protokole, a następnie spakowanie ich do bezpiecznej koperty w obecności przedstawicieli zdających i opisanie zgodnie z zaleceniami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz przekazanie ich przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 3. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych otrzymanych z sal oraz sporządza zbiorczy protokół przebiegu egzaminu.
 4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego przekazuje materiały egzaminacyjne wraz z dokumentacją do wyznaczonego przez dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej miejsca w określony przez niego sposób i w ustalonym terminie.

 

 

3.Terminarz realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty

 • §1
 1. Do dnia 30 listopada 2022 r. Dyrektor szkoły przesyła do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dane dotyczących uczniów przystępujących do egzaminu za pośrednictwem systemu elektronicznego oraz przekazuje informacje o wszystkich rodzajach dostosowań, warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 2. W terminie do dnia 23 marca 2023 Dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz członków zespołu egzaminacyjnego.
 3. W terminie do dnia 24 kwietnia 2023 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wyznacza spośród członków zespołu egzaminacyjnego zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w poszczególnych salach egzaminacyjnych przewodniczących tych zespołów.
 • §2
 1. Egzaminy odbywają się w następującym terminie:
 2. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek), godz. 9:00,
 3. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa), godz. 9:00,
 4. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek), godz.9:00.
 • §3
 1. Dodatkowe terminy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty:
 2. egzamin z języka polskiego 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 9:00,
 3. egzamin z matematyki 13 czerwca 2023 r. (wtorek) godz. 9:00,
 4. egzamin z języka obcego nowożytnego 14 czerwca 2023 r.(środa) godz. 9:00.
 • §4
 1. Wyniki egzaminu na  platformie ZIU (SIOEO) -3 lipca 2023 r.
 2. Wydanie przez szkołę zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu nastąpi w dniu 6 lipca 2023 r.

 

 

4.Obowiązki informacyjne szkoły, nauczycieli i rodziców

 • §1
 1. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego wychowawca klasy ósmej zapoznaje uczniów oraz ich rodziców z zasadami dotyczącymi przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, w szczególności z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w terminie do dnia 28 września 2022 r.
 2. Do 24 listopada 2022 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych  i możliwości psychofizycznych  zdających, po otrzymaniu pisemnej wiadomości, o której mowa w pkt. 3.
 3. Do 30 września 2022 rodzice ucznia składają Dyrektorowi szkoły deklarację  wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.
 4. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 23 lutego 2023 r., pisemną informację o zmianie zadeklarowanego wcześniej języka obcego nowożytnego.
 • §2
 1. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim z innego języka obcego innego niż ten, który został zadeklarowany, Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia złożony nie później niż do dnia 9 maja 2023 r. informuje Okręgową Komisję Egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • §3
 1. Rodzice przedkładają Dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się nie później niż do dnia 17 października 2022 r.
 2. Rada pedagogiczna, zgodnie z zaleceniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do jego potrzeb edukacyjnych nie później niż do dnia 21 listopada 2022
 4. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych przez radę pedagogiczną sposobów dostosowań nie później niż do dnia 24 listopada 2022
 5. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub form wystąpi po dniu 21 listopada 2022, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do jego potrzeb edukacyjnych, o czym dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 • §4
 1. W wyjątkowych przypadkach, wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, egzamin może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (dom, szpital). Zgoda wydawana jest na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły złożony dyrektorowi Okręgowej Komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z rodzicami ucznia nie później niż do dnia 21 stycznia 2023 r.
 • §5
 1. Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel są zobowiązani nie później niż do dnia 28  września 2022 r. do poinformowania uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.
 2. Wychowawcy klas ósmych współpracują z pedagogiem szkolnym oraz z przewodniczącym szkolnej komisji egzaminacyjnej w celu wykonania obowiązku informacyjnego.
 3. W przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniem lub jego rodzicami (długotrwała choroba, wyjazd) wychowawcy przekazują niezbędne informacje dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty poprzez dziennik Librus. .

                                   

        

 1. Przygotowanie i organizacja egzaminu
 • §1

Do obowiązków szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy:

 1. przygotowanie sali egzaminacyjnej w dniu poprzedzającym egzamin:
 2. ustawienie ponumerowanych stolików w sposób zapewniający samodzielną pracę,
 3. przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów,
 4. przygotowanie odtwarzacza CD oraz głośników w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego,
 5. umieszczenie w widocznym miejscu zegara oraz tablicy, na której odznacza się czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu,
 6. usunięcie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych z zakresu danej części egzaminu;
 7. przypomnienie uczniom o konieczności przyniesienia na egzamin długopisu lub pióra z czarnym atramentem oraz linijki w przypadku egzaminu z matematyki
 8. przeprowadzenie odpowiednio wcześniej przed egzaminem próby odsłuchu przykładowego nagrania w salach wyznaczonych do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego;
 9. przygotowanie listy uczniów piszących w poszczególnych salach uwzględniającej – zgodnie z opinią rady pedagogicznej – dostosowanie warunków do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów;
 10. umieszczenie przed wejściem do sali w widocznym miejscu listy zdających (imię i nazwisko) w danej sali;
 11. przygotowanie zapasowych przyborów do pisania;

przygotowanie numerów do losowania miejsc, kartek z imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL oraz kodem zdającego przesłanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;

11.sprawdzenie stanu przygotowania sali w dniu egzaminu;

12.odebranie materiałów egzaminacyjnych:

 1. arkuszy egzaminacyjnych, wykazu uczniów w danej sali egzaminacyjnej przygotowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 2. formularza protokołu przebiegu egzaminu,
 3. indywidualnych kodów kreskowych przygotowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 4. płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego,
 5. zwrotnych kopert do spakowania prac egzaminacyjnych.

 

 • §2
 1. Uczeń przystępujący do egzaminu losuje numer miejsca i zajmuje miejsce w sali zgodnie z wylosowanym numerem. Potwierdzenie tożsamości ucznia odbywa się poprzez sprawdzenie legitymacji szkolnej.
 2. Uczniowi przydziela się naklejki z kodem kreskowym, które przeznaczone są do oznaczenia arkuszy i kart odpowiedzi.
 3. Sporządza się protokół odbioru prac od uczniów.
 4. Zapewnia się prawidłowy obieg informacji przed egzaminem i w czasie jego trwania.

 

 

 1. Przebieg egzaminu
 • §1
 1. Wszyscy członkowie zespołów egzaminacyjnych spotykają się w szkole o godzinie 8:00.
 2. O godzinie 8:40 uczniowie przystępujący do egzaminu wchodzą do sali, w której odbywa się egzamin zgodnie z przygotowaną listą i zajmują miejsca zgodnie z wylosowanymi numerami. Po zajęciu miejsc przez wszystkich przewodniczący zespoły nadzorującego informuje o:
 3. zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty,
 4. dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
 5. zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

3.O godzinie 8:45 przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.

 1. Członkowie komisji sprawdzają wyposażenie uczniów w niezbędne przybory do pisania ( długopis lub pióro z czarnym tuszem/ atramentem – niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ ścieralnych ). Dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki- linijkę.

 

 • §2

1.Egzamin rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych nie wcześniej niż o godzinie ustalonej w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2.Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.

 1. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:
 2. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym:
 3. sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz  kartę odpowiedzi
 4. sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony
 5. sprawdzenie poprawności numeru PESEL oraz zgodności kodu arkusza z kodem na naklejkach przygotowanych przez OKE.
 6. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych
 7. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali. Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w tym samym protokole.
 8. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
 9. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL lub niezgodności w kodzie arkusza na naklejce i na stronie tytułowej arkusza zdający zwraca zespołowi nadzorującemu wadliwe naklejki. W przypadku błędu na naklejce w numerze PESEL, przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje numer PESEL w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły. W przypadku niezgodności kodu arkusza na naklejce i na stronie tytułowej arkusza, przewodniczący zespołu nadzorującego sprawdza, czy danemu uczniowi wydany został arkusz w odpowiedniej formie. Jeżeli zdający otrzymał właściwy arkusz , a błąd występuje na naklejce – naklejkę należy nakleić, przekreślić na niej błędny kod i wpisać właściwy, a zaistniałą nieprawidłowość odnotować w protokole. Jeżeli zdający otrzymał niewłaściwy arkusz – należy wydać mu arkusz we właściwej formie.
 10. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.

9.W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach (tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, -800, -900, -Q00) oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

 1. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. Czas trwania egzaminu liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy

 

 • §3
 1. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni uczniowie nie zostają wpuszczeni do sali. W uzasadnionych przypadkach, nie później niż tuż po zakończeniu czynności organizacyjnych, przewodniczący zespołu nadzorującego może podjąć decyzję o wpuszczeniu spóźnionego ucznia. Uczeń ten kończy pracę zgodnie z czasem zapisanym na tablicy.
 2. W trakcie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 3. Na czas nieobecności uczeń odkłada na brzeg stolika zamknięty zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi. Wyjście, czas nieobecności ucznia i powrót odnotowuje się w protokole.
 4. Podczas egzaminu w sali mogą przebywać oprócz zdających członkowie zespołu nadzorującego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (bądź jego zastępca), osoby sprawdzające prawidłowość przebiegu sprawdzianu powołane przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, obserwatorzy posiadający pisemną zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 5. Imiona i nazwiska osób, o których mowa w ust. 4 wpisuje się do protokołu przebiegu sprawdzianu.
 • §4
 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu ucznia w przypadku:
 2. stwierdzenia niesamodzielnej pracy przez ucznia,
 3. wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego lub innych niedozwolonych przyborów,
 4. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu.
 5. Informacje o unieważnieniu lub przerwaniu egzaminu umieszcza się w protokole.
 6. Protokół z przebiegu egzaminu sporządza się dla każdej sali, w której odbywa się egzamin. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu nadzorującego przebieg egzaminu w danej sali.
 7. Po wcześniejszym zakończeniu sprawdzianu i opuszczeniu sali uczniowie przebywają pod opieką wyznaczonego przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego nauczyciela.

 

 

 1. Zakończenie egzaminu
 • §1
 1. W przypadku, gdy zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki. Zamyka arkusz egzaminacyjny i odkłada na brzeg stolika.
 2. Wyznaczony przez przewodniczącego zespołu nadzorującego członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów. Jeśli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 3. W przypadku braku zaznaczeń poleca uczniowi wykonanie tej czynności. Po uzyskaniu zgody na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

 

 • §2
 1. Na 10 minut przed zakończeniem pracy z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 2. Po upływie czasu przewidzianego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego:
 3. informuje zdających o zakończeniu pracy,
 4. wyznacza dodatkowy czas (5minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
 5. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

 

Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu

 • §3
 1. Po zakończeniu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego w obecności uczniów sprawdzają kompletność materiałów i przyjmują je od zdających.

2.Przewodniczący zespołu nadzorującego uzupełnia wykaz uczniów przystępujących
do egzaminu z danego przedmiotu w danej sali oraz protokół przebiegu egzaminu.

 1. Protokół przebiegu egzaminu oraz wykaz uczniów przystępujących do egzaminu w danej sali podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwator, o ile był obecny na egzaminie.
 • §4
 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego:
 2. kopertę zwrotną zawierającą arkusze egzaminacyjne (zeszyty zadań z nieoderwanymi kartami odpowiedzi) wszystkich zdających, w tym tych zdających, którzy nie mieli obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie lub zgłosili, że nie zdążyli przenieść wszystkich odpowiedzi na kartę,
 3. wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne oraz wadliwe płyty CD,
 4. podpisany przez wszystkich członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów protokół przebiegu egzaminu,
 5. uzupełniony wykaz uczniów.
 6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza kompletność materiałów z danej sali w obecności przewodniczącego zespołu nadzorującego.
 7. Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza je zgodnie z instrukcją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz podpisuje zbiorczy protokół z danego przedmiotu.
 8. Jeden egzemplarz zbiorczego protokołu z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu . Do protokołu zbiorczego dołącza się:
 9. koperty zwrotne zawierające arkusze egzaminacyjne wszystkich zdających wraz z kartami odpowiedzi,
 10. wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne oraz wadliwe płyty CD,
 11. uzupełniony wykaz uczniów z każdej sali,
 12. kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego,
 13. kopie wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi,
 14. decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu z danego przedmiotu (jeśli taka sytuacja zaistniała) wraz z arkuszami egzaminacyjnymi uczniów, których to dotyczy.

 

 

VIII Ustalenia końcowe

 • §1

Procedurę przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 im prof. Mariana Suskiego w roku szkolnym 2022/2023 udostępnia się nauczycielom, uczniom i rodzicom  w dzienniku Librus, na stronie internetowej Szkoły www.sp85wroc.pl; w czasie godzin z wychowawcą oraz podczas spotkań z rodzicami uczniów klas ósmych.

 • §3
 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

p.o. dyrektora szkoły  

 T. Żłobecka- Kręcidło