Koronawirus – profilaktyka szkolna

Szanowni Rodzice!

W związku ze wzrostem zagrożenia zakażeniem koronawirusem podjęliśmy wszystkie te działania, które w myśl zaleceń służb sanitarnych mają skutkować maksymalnym zabezpieczeniem uczniów i pracowników szkoły przed rozprzestrzenieniem się zakażenia:
  • zostały zaostrzone wymogi higieny osobistej uczniów i pracowników szkoły
  • zakupiono dodatkowe środki higieny i środki dezynfekujące oraz odkażające
  • zaostrzono egzekwowanie właściwego poziomu czystości szkoły
  • zwiększono ilość bieżących zabiegów utrzymujących w czystości szczególnie tzw miejsca wrażliwe szkoły czyli m.in. stołówka, kuchnia, toalety itp.
  • zorganizowano spotkania uczniów dotyczące zagrożeń i profilaktyki zdrowotnej w związku z powyższym tematem.
  • na korytarzach, w toaletach zamieszczono informacje dotyczące zasad przestrzegania higieny osobistej w tym częstego i właściwego mycia rąk
  • przygotowano tablicę informacyjną szeroko propagującą zasady profilaktyki zakażeń koronawirusem
  • przy wejściu do szkoły umieszczono środki dezynfekcyjne dłonie.

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o szczególną troskę i uwagę dotyczącą zdrowia własnych dzieci. Jeśli zauważycie Państwo nie dyspozycyjność dziecka , symptomy przeziębienia lub choroby nie posyłajcie dziecka do szkoły !!!

Szkoła pracuje zgodnie z planem. Na bieżąco otrzymuje informacje i zalecenia właściwych służb dotyczące obowiązujących zasad postępowania w zaistniałej sytuacji. O wszystkich ewentualnych zmianach będziemy informować na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus.


W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, służby sanitarne działają zgodnie z ustalonym postępowaniem. Pacjent jest hospitalizowany i czuje się dobrze.

Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości zosobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodowaćprzeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.