Komunikat dla Rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego

Szanowni  Rodzice Dzieci z oddziału przedszkolnego
w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85

        Informuję, że po przeanalizowaniu wytycznych GIS  oraz możliwości organizacyjnych, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego i poinformowaniu Kuratora Oświaty, że względu  na zagrożenia zdrowia naszych dzieci zawieszam zajęcia prowadzone  bezpośrednio  w oddziale przedszkolnym w okresie od 6 do 8 maja 2020 r. Zawieszenie nie dotyczy zajęć  zdalnych, które są kontynuowane Jednocześnie informuję, że trwają intensywne przygotowania służące  spełnieniu wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego i uruchomienia opieki dla dzieci  rodziców, którzy bezwzględnie muszą wrócić do zakładów pracy. Przygotowania budynku  i  personelu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia zarówno dzieci, rodziców jak i pracowników szkoły.

W poczuciu odpowiedzialności za życie, zdrowie dzieci, rodziców i współpracowników  rekomenduję jednak pozostawienie dzieci pod opieką rodziców w domach. Wnioskuję do Państwa i proszę o bezwzględne stosownie się do ustalonych  zasad i reguł oraz wyrozumiałość  i spokój w podejmowaniu  odpowiedzialnych decyzji.

 Z nadzieją na  szybki  powrót do normalności  bardzo  serdecznie pozdrawiam wszystkie Dzieci, Rodziców i Współpracowników .

Szanowni Państwo

w związku Zarządzeniem  nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w  okresie stanu pandemii, przygotowujemy  się  do uruchomienia zajęć opiekuńczych w oddziale przedszkolnym w naszej szkole od dnia 11 maja 2020 roku.

W związku z powyższym działając na podstawie w/w Zarządzenia Prezydenta Wrocławia do   oddziału przedszkolnego: pierwszej kolejności przyjmowane  będą dzieci:

– pracowników systemu ochrony zdrowia, 

-służb mundurowych,

-pracowników handlu,

– przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta.

Potwierdzeniem zapisu dziecka jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1  ( oświadczenie o zatrudnieniu).

drugiej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców/opiekunów prawnych , którzy przedstawią  oświadczenie pracodawcy o konieczności  powrotu do pracy ( wystawia pracodawca).

trzeciej kolejności przyjmowane są dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora szkoły podjętej po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka

w stanie epidemii. Wniosek stanowi  załącznik nr 3.

( wniosek o przyjęcie dziecka za zgodą dyrektora szkoły).

Uwaga !

Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny, stosowna informacja o tym znajduje się w oświadczeniach (załącznik nr 1 lub 3).

Każdy rodzic/opiekun prawny pozostawiający dziecko w oddziale przedszkolnym zobowiązany jest   do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 ( zgoda na pomiar temperatury/ oświadczenie o stanie zdrowia  dziecka).

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o przekazanie powyższych dokumentów do 8 maja 2020 r. (piątek) do godz. 14.30 w następujący sposób:

a)poprzez wysłanie skanu dokumentów na adres mailowy Sekretariat.sp085@wroclawskaedukacja.pl

b) z  zachowaniem należytej ostrożności i obowiązujących zasad bezpieczeństwa można  złożyć dokumenty na   portierni szkoły w przygotowanym pojemniku.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp85.wroc.pl

Prosimy również o zapoznanie się  z  Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym  w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 im. prof. M. Suskiego  we Wrocławiu w związku z wystąpieniem COVID-19 . Procedury opracowano na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego , ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Zarządzenia Nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r.
PROCEDURY ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASZEJ STRONIE GŁÓWNEJ, W GŁÓWNYM MENU (NA CZARNEJ BELCE) POD NAZWĄ PROCEDURY GIS COVID-19