EGZAMIN KLAS ÓSMYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PODSTAWOWE INFORMACJE

   Państwowy egzamin na zakończenie szkoły podstawowej: 

 • jest obowiązkowy
 • ma formę pisemną
 • ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej

 

TERMINY EGZAMINU ÓSMOKALSISTY 
ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM CKE
24 maja 2022 r.- język polski, godz. 9.00
25 maja 2022 r. – matematyka, godz. 9.00
26 maja 2022 r. – język obcy, godz. 9.00
1 lipca 2022 r. – ogłoszenie wyników egzaminu
13-15 czerwca 2022 r. – termin dodatkowy egzaminu

 

EGZAMIN PRÓBNY w SP85 -TERMINY
29 marca 2022 r.- język polski, godz. 8.00
30 marca 2022 r. – matematyka, godz. 8.00
31 marca 2022 r. – język obcy, godz. 8.00

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminów próbnych przekażą Uczniom Wychowawcy klas.

 

PRZYBORY NA EGZAMINIE

 • Zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis lub pióro z czarnym tuszem (plus 1-2 zapasowe).
 • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.
  Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 • Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

ORGANIZACJA EGZAMINU

 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.
 • Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie: arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność
 • do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy itp.
 • w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną tylko w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej
 • członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych

 

Czas trwania egzaminu z języka polskiego:
podstawowy – 120 minut
wydłużony – 180 minut
Czas trwania egzaminu z matematyki:
podstawowy – 100 minut
wydłużony – 150 minut
Czas trwania egzaminu z języka obcego:
podstawowy – 90 minut
wydłużony – 135 minut

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących Egzaminu Ósmoklasisty publikowanych na stronach:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się również arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich, arkusze egzaminów próbnych i arkusze ćwiczeniowe wraz z rozwiązaniami lub odpowiedziami: https://oke.wroc.pl/arkusze-egzaminacyjne/